Żyć razem krok po kroku

Donator: Samorząd Województwa Opolskiego Kwota dofinansowania: 38 400,00 zł Okres realizacji: od 1 lipca do 15 grudnia 2010 roku Cel projektu: Celem nadrzędnym projektu  jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form wsparcia dla rodzin naturalnych, adopcyjnych i zastępczych poprzez działalność interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci oraz systemowej terapii rodziny Beneficjenci: Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci z terenu województwa opolskiego – przede wszystkim dzieci krzywdzone, osamotnione, zaniedbane wychowawczo, wychowujące się w rodzinach adopcyjnych i zastępczych bądź też w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodziny biologiczne, adopcyjne lub zastępcze wymagające wsparcia w zakresie wypełniania roli wychowawczo-opiekuńczej. Opis realizowanych działań: 1. Kampania informacyjna Wydrukowane i rozpowszechnione zostaną na terenie województwa opolskiego (parafie, instytucje pomocowe, pcpr-y, mops-y, domy dziecka) plakaty promujące projekt i realizowane w jego ramach działania. Opis realizowanych działań znajdzie się również na stronie internetowej Wnioskodawcy www.dfoz.pl. Beneficjenci projektu otrzymają ponadto gadżety z logo projektu. 2. Dyżury specjalistów interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci Kompleksowość diagnozy i terapii dokonywanej przez interdyscyplinarny zespół wymaga zaangażowania wielu specjalistów z różnych dziedzin. Średnio raz w tygodniu zespół ten będzie dyżurować w dostępnych dla dzieci i ich rodzin godzinach, by umożliwić skonsultowanie dziecka z kilkoma specjalistami bez konieczności ciągłego przemieszczania się. Zadaniem lekarza będzie zapoznanie się z przebiegiem ciąży, porodu oraz z historią medyczną dziecka, przeprowadzenie badania fizykalnego, dokonanie niezbędnych pomiarów – w tym pomiarów twarzy oraz porównanie uzyskanych danych z biologicznym układem odniesienia (normą); psycholog i pedagog będą dokonywać oceny rozwoju psychicznego dziecka zwracając uwagę na występujące w tej dziedzinie deficyty, a w przypadku ich zdiagnozowania podejmą stosowne działania korygujące, w tym terapię metodą SI; fizjoterapeuta zbada funkcje motoryczne dziecka i podejmie się rehabilitacji stosując terapię ukierunkowaną na indywidualne potrzeby dziecka; neurologopeda zdiagnozuje zaburzenia mowy oraz ich przyczyny i podejmie rehabilitację mającą na celu usprawnienie aparatu mowy. Ponadto wszyscy specjaliści, pozostając ze sobą w ścisłym kontakcie i wymieniając się uzyskanymi rozpoznaniami, będą też udzielać wsparcia, porad i wskazań opiekunom dziecka poddawanego diagnozie i terapii. 3. Konsultacje wstępne i systemowa terapia rodzin
  • Konsultacje wstępne – małżeństwa i rodziny zgłaszające się do Poradni uczestniczyć będą w konsultacji wstępnej (od 1 do 3 spotkań), której celem będzie zapoznanie się z problemami, jakie skłoniły rodzinę do szukania pomocy. Terapeuci prowadzący konsultację będą starali się poznać opinie wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu, co pozwoli lepiej zrozumieć sytuację rodzinną oraz uzgodnić realistyczne cele terapii. Bezpośrednim skutkiem konsultacji będzie zaproponowanie małżeństwu/rodzinie podjęcia systemowo zorientowanej terapii rodzinnej/małżeńskiej. W sytuacji, gdy dana rodzina nie będzie mogła uczestniczyć w terapii rodzinnej (przede wszystkim z powodu występującej w rodzinie przemocy lub uzależnienia od alkoholu, które są okolicznościami wymagającymi zastosowania specyficznych procedur i programów terapeutycznych wykraczającymi poza zakres terapii systemowej), terapeuci proponować będą rodzinie kontakt z innymi specjalistami i ośrodkami.
  • Systemowa terapia rodzin – osoby zakwalifikowane po konsultacji wstępnej do udziału w terapii uczestniczyć będą w terapii małżeńskiej/rodzinnej opartej o teorię i tzw. myślenie systemowe. Oznacza to, że problemy, z jakimi zgłasza się do terapii rodzina będą rozpatrywane jako problemy całego systemu rodzinnego, z perspektywy interakcyjnej. Analizowany będzie wpływ danego problemu na relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, a także generowane będą pomysły pozwalające problem rozwiązać lub zminimalizować. Sesje terapii systemowej prowadzone będą przez dwóch terapeutów (koterapia), którzy w zależności od potrzeb konkretnej rodziny stosować będą różne techniki pracy, takie jak analiza problemu w świetle tradycji rodzinnych, formułowanie zadań dla członków rodziny celem poprawy funkcjonowania czy też próbowanie nowych sposobów rozumienia się i porozumiewania w rodzinie. W zależności od problemów, wyznaczonych celów i sposobów pracy na sesje terapeutyczne zapraszani mogą być różni członkowie rodzin w różnych konstelacjach (np. kilka osobnych sesji dla dzieci i dla rodziców). Czas trwania terapii i częstotliwość sesji zależeć będą od zgłoszonych problemów oraz od założonych celów terapii. Na ogół spotkania odbywać się co 2-3 tygodnie, jednak w miarę postępu terapii ich częstotliwość może się zmniejszyć. Co kilka sesji analizowany będzie osiągnięty postęp oraz sensowność dalszych spotkań. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana będzie wspólnie przez rodzinę i pracujących z nią terapeutów.
  • Superwizja teamów terapeutycznych – Terapeuci będą dwukrotnie podczas trwania projektu uczestniczyć w superwizji zespołowej prowadzonej przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Celem superwizji będzie poddanie prowadzonych terapii refleksji i ocenie pod względem skuteczności i poprawności metody. Regularne poddawanie swojej pracy superwizji jest standardem w pracy terapeutycznej i jednym z niezbędnych warunków prowadzenia terapii.
  4. Ewaluacja i zakończenie projektu

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA