Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://dfoz.pl/

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-21.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-22.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących, ani tłumacza języka migowego.
 • Brak mapy strony lub wyszukiwarki.
 • Nie wszystkie dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
 • Elementy nie wyróżniają się po wybraniu klawiaturą za pomocą przycisku TAB.
 • Większość elementów aktywnych na stronie nie jest dostępna za pomocą nawigacji klawiaturą.
 • Nie ma komunikatu jak poprawić błędnie wypełnione pola w formularzu kontaktowym.
 • Brakuje opisów tekstowych zawartości elementów filmowych.
 • Niektóre linki dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o formacie pliku, jego rozmiarze i języku.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Materiały video i nagrania audio zostały opublikowane przed dniem 23 września 2020 roku.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-24.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Fronia, administracja@dfoz.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774410260.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Fundacja powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Fundacja niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Fundacja może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej do Dyrektora Fundacji. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Biuro Fundacji, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy

Plac Katedralny 4
45-005, Opole

Biuro Fundacji, Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy oraz Specjalistyczna Poradnia Rodzinna znajdują się w trzykondygnacyjnym budynku przy pl. Katedralnym 4, w ścisłym centrum miasta Opola. Można tu dojechać komunikacją publiczną lub transportem prywatnym. Obok budynku znajduje się duży utwardzony parking, umożliwiający pozostawienie samochodu w bliskiej odległości od wejścia. Wejście do budynku wyposażone jest w domofon z oznakowaniem każdej jednostki. Dzięki niemu można przywołać specjalistę, który pomoże osobom z niepełnosprawnością wejść do budynku. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą zostać przyjęte w pomieszczeniu na parterze, pokonując przy pomocy pracownika Fundacji 2 schody. W holu znajduje się tablica informacyjna z rozmieszczeniem wszystkich pomieszczeń. Dostęp do wyższych pięter budynku wymaga pokonania schodów. Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Poręcze przy schodach znajdują się po jednej stronie. W lokalu nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Alternatywnie jest możliwość przyjęcia osoby na wózku inwalidzkim w budynku Domu Matki i Dziecka w Opolu, przy ulicy Masłowskiego 1, wyposażonym w dźwig osobowy i przystosowanymi toaletami, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, oznaczeń kontrastowych, ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dom Matki i Dziecka

Masłowskiego 1
45-532, Opole

Dom Matki i Dziecka znajduje się w 3 kondygnacyjnym budynku. Ze względu na stałą obecność małych dzieci, teren wokół obiektu jest otoczony płotem oraz stale monitorowany. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking. Wjazd samochodem na teren posesji możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się lub zgłoszeniu takiej potrzeby przez domofon. Dla osób z niepełnosprawnością przeznaczone jest dodatkowe wejście do budynku od strony parkingu. Odległość od miejsca parkingowego do wejścia do budynku wynosi ok. 10 metrów. Wejście znajduje się na poziomie gruntu. Istnieje możliwość zapewnienia pomocy ze strony pracownika Fundacji podczas poruszania się w obrębie obiektu. Istniej również możliwość przyjścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem (wymagany certyfikat psa asystującego lub zaświadczeniu o szczepieniu). Pomieszczenia użytkowe znajdują się na trzech kondygnacjach. Wszystkie dostępne są dla osób na wózkach z uwagi na istniejący w budynku dźwig osobowy. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego. Na parterze budynku jest toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych. Nie ma przeszkód architektonicznych dla , wjazdu wózkiem do łazienki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, oznaczeń kontrastowych, ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA