Zadania Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego

Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań ośrodka adopcyjnego należy w szczególności:

 1. kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

 2. dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;

 3. współpraca z sądem rodzinnym, w szczególności powiadamianie o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;

 4. udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i gromadzeniu niezbędnych dokumentów;

 5. gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;

 6. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;

 7. przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka (wywiad adopcyjny);

 8. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

 9. wspieranie psychologiczne i pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

 10. organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny;

 11. wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnych w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;

 12. zapewnianie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;

 13. prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;

 14. organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych i rodzinnych domów dziecka;

Do zadań ośrodka w zakresie opiekuńczości należy między innymi:

 1. Współpraca z kandydatami do przysposobienia dziecka oraz rodzicami adopcyjnymi w następujących dziedzinach:

 1. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom z dziećmi z deficytami rozwojowymi;

 2. diagnozowanie i prowadzenie terapii dziećmi z deficytami rozwojowymi, w tym zaburzeniami związanymi z syndromem FAS/FAE;

 3. pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA