Zadania Ośrodka

Do zadań Ośrodka Adopcyjnego należy, w szczególności:

1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

2)  dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;

3)  współpraca z sądem rodzinnym, w szczególności powiadamianie o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;

4)  udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i gromadzeniu niezbędnych dokumentów;

5)  gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;

6) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;

7)  przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka;

8)  prowadzenie działalność diagnostyczno – konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

9) wspieranie psychologiczne i pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny;

11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnych w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;

12) zapewnianie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;

13) prowadzenie dokumentację z zakresu wykonywanych zadań.

 Do zadań Ośrodka w zakresie opiekuńczości należy między innymi:

1) organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych i rodzinne domy dziecka;

2) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe;

3) diagnozowanie i prowadzenie terapii dzieci wykazujących deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FAS/FAE;

4) wspieranie psychologiczne i pedagogiczne rodzin zastępczych.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA