Diecezjalna Poradnia Rodzinna

poradnia

Diecezjalna Poradnia Rodzinna powstała z myślą o pomaganiu ludziom, małżeństwom i rodzinom, doświadczających trudności w codziennym życiu. Metodyka pracy w Poradni jest próbą stworzenia kompleksowej oferty pomocy w zakresie:

  • PROFILAKTYKI – wspiera rodzinę prowadząc działalność szkoleniowo-edukacyjną, rozwija umiejętności umożliwiające optymalny rozwój rodziny, inicjuje różne formy pracy z rodziną zapobiegające wykluczeniu społecznemu;
  • PORADNICTWA – świadczy usługi obejmujące jedno lub kilka spotkań ze specjalistą, w trakcie których osoba wspomagana uzyskuje „po-radę” lub „po-moc”, pozwalającą skuteczniej uporać się z konkretnym problemem życiowym;
  • PSYCHOTERAPII – pomaga w budowaniu wewnętrznej siły i dojrzałości, kształtując motywację do odnalezienia sensu życia i samodzielnego radzenia sobie z trudnościami w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.

   ZESPÓŁ PORADNI    Kadrę Poradni stanowią psychologowie, psychoterapeuci, duszpasterze, prawnicy. Każdy z psychologów i terapeutów posiada kompetencje do udzielania pomocy, uzyskane w wyniku szkolenia z zakresu psychoterapii(bądź jest w trakcie takiego szkolenia). Pragnąc zachować wysoką jakość świadczonej pomocy, pracownicy Poradni poddają swoją pracę superwizji certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

PROCES POMAGANIA    Pierwszym etapem udzielania pomocy jest konsultacja. Etap ten składa się z 1-3 spotkań, dzięki którym możliwe staje się głębsze rozpoznanie sygnalizowanego problemu, a w dalszej kolejności wspólne uzgadnianie proponowanej pomocy, np. umówienie się na psychoterapię, ewentualnie skierowanie do innych specjalistów lub ośrodków. Spotkania konsultacyjne prowadzą wszyscy przyjmujący w Poradni specjaliści(psychologowie, psychoterapeuci, duszpasterze i prawnik).

   Jeśli w wyniku konsultacji podjęta zostanie decyzja o psychoterapii, wówczas omawiany jest kontrakt terapeutyczny, który definiuje cel terapii, określa jej metody, czas trwania i częstotliwość. Ustalenia kontraktu mają charakter indywidualny, dostosowany do konkretnej osoby, małżeństwa bądź rodziny.

WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA POMOCY   Warunkiem podstawowym jakiejkolwiek formy pomocy udzielanej w Poradni jest dobrowolność pomocy i zgoda wszystkich uczestników. Wszelkie wątpliwości dotyczące metod czy procesu pomocy mogą być omawiane na spotkaniach. Decyzja o zakończeniu terapii jest sprawą zarówno osoby korzystającej jak i osoby świadczącej pomoc.

   Wszystkich pracowników Poradni obejmuje zasada poufności i chronienia informacji uzyskanych od osób korzystających w wyniku świadczonej pomocy, zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa i Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia. W związku z tajemnicą zawodową pracownicy Poradni nie mogą być powoływani na świadków w sprawach sądowych, dotyczących osób, którym udzielana była pomoc.

   Wszelakie dane osobowe zbierane w trakcie korzystania osób z pomocy oraz sporządzana dokumentacja objęte są ochroną zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Przechowywanie przez Poradnię tych danych służy jedynie do celów sprawozdawczych i statystycznych.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA