Wyjazdy zarobkowe – poradnik

wyjzady-zarobkowe

Wyjazdy zarobkowe przynoszą korzyści pod względem ekonomicznym zarówno dla osób pracujących poza granicami kraju, jak też dla tych, którzy pozostają w Polsce. Rozłąka może powodować jednakże narastanie wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu rodziny.

Wśród nich można wymienić:

 • narastające obciążenie obowiązkami domowymi i rodzinnymi osoby pozostającej w Polsce;
 • problemy wychowawcze z dziećmi;
 • rozkład życia małżeńskiego (małżeństwo trwa z formalnego punktu widzenia jednak małżonków przestaje łączyć jakakolwiek więź emocjonalna);
 • osamotnienie w rozwiązywaniu codziennych problemów;
 • oddalanie się od siebie poszczególnych członków rodziny;
 • brak wglądu w codzienne przeżycia i wydarzenia.

Dzieci są osobami, które najboleśniej doświadczają konsekwencji wyjazdu rodzica, najgorzej znoszą zaistniałą sytuację, ale także dzięki ich zachowaniom najszybciej można rozpoznać problemy funkcjonowania danej rodziny. W 2008 r. do powszechnego użycia weszło pojęcie eurosieroctwa. Jest to sytuacja, w której emigracja zarobkowa rodziców/rodzica powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka.

Najczęściej przejawiać się to może poprzez:

 • obniżenie wyników w nauce;
 • opuszczanie zajęć;
 • zachowania agresywne;
 • zachowania przestępcze;
 • chęć zwrócenia na siebie uwagi;
 • roztargnienie;
 • niską samoocenę;
 • sięganie po używki.

Często rodzice wyjeżdżający za granicę nie mają świadomości, by zabezpieczyć dziecko pod względem opieki prawnej, co znacznie utrudnia pracę wychowawczą i edukacyjną nauczycielom (np. w przypadku pozwolenia na pełne uczestnictwo w formach zajęć pozaszkolnych: wycieczki szkolne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne), a także ogranicza podejmowanie decyzji dotyczących ochrony zdrowia i życia dziecka.

A zatem…

Jak być blisko na odległość?

Jak pomóc sobie i swojej rodzinie w sytuacji rozłąki zarobkowej?

Jak poradzić sobie z negatywnymi skutkami wyjazdów do pracy za granicę?

Poniższa publikacja i broszura odnoszą się do problemów dotyczących migracji zarobkowych widzianych oczyma psychologa, pedagoga, prawnika, duszpasterza i pracownika socjalnego. Wskazując na konkretne sfery życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego, opisują złożoną sytuację migrantów i ich rodzin, a także, co najważniejsze, podają konkretne formy i możliwości pomocy tym osobom. Autorzy mają nadzieję, że zaprezentowane w poradniku treści będą wsparciem w rozwiązywaniu różnorodnych problemów zarówno dla osób na stałe pracujących za granicą, jak i członków ich rodzin.

                           Poradnik                                                             Miniporadnik

poradnik-migracja miniporadnik-migracja

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA