Kryteria pomocy

Z pomocy i zakwaterowania Domu Matki i Dziecka w Opolu mogą korzystać matki z dziećmi przebywające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na faktyczne miejsce ich zameldowania.  Oznacza to, że przyjmowane są również obywatelki innych krajów, które czasowo przebywają w Polsce.

Warunkiem przyjęcia osoby potrzebującej pomocy jest decyzja Dyrektora Domu.

Matki mogą być też kierowane do naszej placówki na wniosek Ośrodków Opieki Społecznej, Sądów, Komendy Powiatowej Policji oraz innych Instytucji Kierujących. Przez Instytucje Kierującą rozumie się każdą instytucję, z którą Dom zawarł umowę o współfinansowaniu pobytu osoby w Domu.

Do Domu na czas określony (zwykle nie dłużej niż 12 miesięcy) przyjmowane są:

  • matki z dziećmi, które z uwagi na sytuację życiową i rodzinną (często spowodowaną przemocą w rodzinie) kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy;
  • matki przed porodem (od 6-go miesiąca ciąży do 6-go miesiąca po porodzie, a w wyjątkowych przypadkach wcześniej lub na okres dłuższy).

Podstawą przyjęcia do placówki jest przedłożenie:

a) wyników określonych w Regulaminie badań lub wykonanie ich w krótkim terminie po przyjęciu do Domu;

b) pisemnego podania z prośbą o przyjęcie do placówki na warunkach zawartych w Regulaminie Domu Matki i Dziecka;

c) pisemnego oświadczenia dotyczącego wysokości osiąganych dochodów własnych i wyraźnej zgody na pobieranie z wszystkich otrzymywanych dochodów kwoty wynikającej z zapisów Regulaminu.

W przypadku przyjęcia beneficjentki do Domu na podstawie decyzji, wniosku lub skierowania z Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej tego typu placówki, o której mowa w §6 lit. a, zwanej Instytucją Kierującą, podstawą przyjęcia jest umowa o finansowanie pobytu zawarta pomiędzy Domem Matki i Dziecka a Instytucją Kierującą. Koszty pobytu beneficjentów w Domu pokrywa Instytucja Kierująca w zakresie określonym umową.

Po dwóch tygodniach pobytu podpisywany jest z przyjętą osobą kontrakt, który określa cele jakie matka stawia sobie do realizacji w czasie zamieszkiwania w Domu.

Uwaga:

Do Domu Matki i Dziecka nie są przyjmowane osoby chore psychicznie oraz uzależnione od narkotyków czy alkoholu.

Możliwe jest przyjęcie osób uzależnionych będących wyłącznie po ZAKOŃCZONYCH programach terapii.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA