Status prawny

Od 1 stycznia 2012 roku Ośrodek działa w oparciu o nową Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta nadaje kompetencje do prowadzenia procedur przysposobienia i przygotowywania kandydatów do przysposobienia dziecka wyłącznie ośrodkom adopcyjnym. W związku z tym w Ośrodku wyodrębnia się działalność w dziedzinie adopcyjnej, w ramach której Ośrodek realizuje zadania jako Katolicki Ośrodek Adopcyjny,  w rozumieniu przyjętym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W tym zakresie Ośrodek realizuje wyłącznie i w całości zadania zlecone. Katolicki Ośrodek Adopcyjny jako organ odpowiedzialny za prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka jest finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego, sprawujący jednocześnie kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem zadania publicznego. W Ośrodku wyodrębnia się także działalność w dziedzinie opiekuńczości, w ramach której Ośrodek wykonuje zadania szeroko rozumianego wspierania rodzicielstwa i różnorodnych form opieki nad rodziną i dzieckiem. W tym zakresie Ośrodek realizuje zarówno zadania własne Fundacji, jak i zadania zlecone.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA