Misja i cele

MISJA FUNDACJI to profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie człowieka w jego życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym, ukierunkowane na osiąganie dojrzałego rozwoju w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka.

CELEM FUNDACJI jest działalność pożytku publicznego, a w szczególności:

 • ochrona poczętego życia,
 • świadczenie kompleksowej pomocy samotnym matkom w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka,
 • wspieranie rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej i edukacyjnej,
 • zapobieganie sieroctwu społecznemu (poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym: naturalnym, adopcyjnym lub zastępczym),
 • wspieranie rozwoju kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób,
 • upowszechnianie i ochrona praw dziecka, małżeństwa i rodziny,
 • wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym),
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • profilaktyka i terapia uzależnień oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność charytatywna.

FUNDACJA prowadzi działalność społecznie użyteczną i realizuje swoje cele poprzez:

 • podejmowanie starań o pozyskanie obiektów i środków materialnych  niezbędnych do realizacji zadań i celów Fundacji,
 • zorganizowanie i prowadzenie Domu Matki i Dziecka, Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz Diecezjalnej Poradni Rodzinnej,
 • współpracę z organami władz administracji państwowej i samorządowej,
 • współpracę z innymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami o pokrewnych celach,
 • działalność terapeutyczną, szkoleniową i edukacyjną,
 • współpracę ze środkami masowego przekazu i placówkami opiniotwórczymi.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA