Misja i cele

MISJA FUNDACJI to profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie człowieka w jego życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym, ukierunkowane na osiąganie dojrzałego rozwoju w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka.

CELEM FUNDACJI jest działalność pożytku publicznego, a w szczególności:

 • świadczenie kompleksowej pomocy samotnym matkom i ich dzieciom, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia przemocą domową,
 • wspieranie rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej i edukacyjnej,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zapobieganie sieroctwu społecznemu,
 • wspieranie rozwoju kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • profilaktyka i terapia uzależnień oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność oświatowa, edukacyjna i wychowawcza,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność charytatywna,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • działalności w zakresie integracji cudzoziemców,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812).

FUNDACJA prowadzi działalność społecznie użyteczną i realizuje swoje cele poprzez:

 • realizację działalności profilaktycznej, terapeutycznej, szkoleniowej i edukacyjnej w ramach prowadzonych jednostek organizacyjnych: Domu Matki i Dziecka, Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej,
 • współpracę z organami władz administracji państwowej i samorządowej, instytucjami pomocy społecznej, sądami, kuratorami, Policją itp.
 • współpracę z innymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA