Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub RODO); przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu, (dalej jako Fundacja) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Fundację:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia, adres siedziby: ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole i adres do doręczeń: Pl. Katedralny 4, 45-005 Opole, adres e-mail: biuro@dfoz.pl, nr KRS 0000016304. Fundacja chroni dane osobowe i odpowiada za ich bezpieczeństwo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro(at)dfoz.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) w celu udzielenia wsparcia w ramach realizacji działań statutowych Fundacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (wszystkie cele statutowe Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia są dokładnie opisane w statucie, który jest dostępny na stronie www.dfoz.pl). Dane osobowe przetwarzamy przez okres obowiązywania zgody. W momencie wycofania zgody jesteśmy zobowiązani zaprzestać dalszego przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy obliguje nas do tego przepis powszechnie obowiązującego prawa lub jest to niezbędne dla ochrony żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą;
b) w celu wykonywania zadań ośrodka adopcyjnego związanych z prowadzeniem procedur przysposobienia oraz organizowaniem pieczy zastępczej – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 156 oraz 161 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz U. z 2011, Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji procedur adopcyjnych oraz organizowania i wspierania pieczy zastępczej;
c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania w celach statystycznych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dane osobowe są przetwarzane do czasu odwołania zgody. W związku z tymi celami dane możemy przetwarzać przez okres dłuższy pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych w celu ochrony praw i wolności;
d) przesyłania na Państwa adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej materiałów dotyczących działań statutowych Fundacji, w tym aktualnych wydarzeń, projektów i akcji prowadzonych przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W związku z realizacją tego celu dane przestajemy przetwarzać, gdy zostanie wycofana zgoda;
e) W wypadku kiedy wsparcie jest udzielane w związku z realizacją zadania publicznego Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych, analizy, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli i ewaluacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit j RODO. Dane osobowe przetwarzamy przez okres wymagany w umowie o realizację zadania publicznego.

4. Podane przez Państwa dane osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmiot obsługujący systemy teleinformatyczne Fundacji i wykonujący kopie zapasowe systemu;
b) podmiot udostępniający miejsce na serwerze i zasoby do prowadzenia baz danych i serwisów internetowych;
c) podmioty zlecające realizację zadania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, analizy oraz badań statystycznych;
d) instytucje i organy publiczne upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów do przetwarzania danych osobowych – sądy, prokuratura, policja;
e) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską- jeśli udostępnili nam Państwo swój adres korespondencyjny w celu otrzymywania informacji i zawiadomień, zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego

5. Fundacja nie ma zamiaru przekazywania Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dostęp do podanych danych osobowych będą miały osoby zatrudnione w Fundacji, a także współpracujące z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, posiadające pisemne upoważnienie wydane przez Dyrektora do przetwarzania danych osobowych.

7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. W przypadku kiedy podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA