Zakres pomocy

Zakres pomocy świadczonej w Domu Matki i Dziecka obejmuje:

Pomoc socjalno-interwencyjną:

Najważniejszym czynnikiem udzielanego w Domu Matki i Dziecka wsparcia jest zapewnienie kobiecie, która podjęła decyzję o przerwaniu przemocy bądź urodzeniu dziecka mimo trudnej sytuacji życiowej, poczucia bezpieczeństwa poprzez realizację podstawowych potrzeb m.in. zapewnienie schronienia, wyżywienia, odzieży, leków i środków opatrunkowych, uregulowanie spraw prawno-socjalnych oraz udzielenie wsparcia emocjonalnego.

Pomoc specjalistyczną:

Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne

Pomoc psychologiczna dostosowywana jest do indywidualnej sytuacji życiowej mieszkanki określonej w przeprowadzonym wywiadzie. Początkowe działania polegają na ocenie potrzeb kobiety i jej dzieci oraz ustaleniu etapów wieloaspektowego wsparcia terapeutycznego. Ważne są też oddziaływania służące motywowaniu matki do samodzielnego i konstruktywnego planowania swojej przyszłości, wolnej od przemocy i nacisku innych osób. Stąd też oferowane wsparcie, mające charakter spotkań zarówno indywidualnych, jak i grupowych, ukierunkowane jest na intensywne wzmacnianie poczucia własnej wartości i zaradności życiowej kobiety, celem jak najszybszego uzyskania autonomii bądź powrotu do rodziny i nawiązania nowych relacji opartych na wzajemnym szacunki i zrozumieniu.

Opiekę zdrowotną (pielęgniarsko-położniczą)

Opieka zdrowotna na terenie Domu Matki i Dziecka obejmuje następujący zakres działań:

  • edukacja i poradnictwo w zakresie przygotowania do porodu i do macierzyństwa oraz prawidłowego odżywiania dziecka w różnych etapach jego rozwoju,

  • nauka podstawowych zasad higieny, udzielania pierwszej pomocy itp.,

  • promocja karmienia piersią,

  • zajęcia podejmujące aspekty profilaktyki zdrowotnej m.in. profilaktykę FAS, profilaktykę raka szyjki macicy, samobadania piersi, itp.

  • podstawowe zabiegi pielęgniarskie,

  • indywidualne spotkania dotyczące zachowania zdrowego stylu życia,

  • koordynowanie wizyt lekarskich i specjalistycznych.

Konsultacje prawne

Konsultacje prawne dotyczą zwykle prawa rodzinnego (szczególnie spraw separacji lub rozwodów, alimentów, uzgodnień dotyczących opieki nad dziećmi), prawa karnego (w sprawach o stosowanie przemocy), a także porad majątkowych.

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

Na terenie Domu prowadzone są zajęcia zwiększające umiejętności codziennego funkcjonowania w warunkach pełnej samodzielności i autonomii, w tym zajęcia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, zdrowego stylu życia, konstruktywnego załatwiania spraw urzędowych,  dojrzałego budowania relacji z dzieckiem itp.

Aktywizację zawodową 

Doradztwo zawodowe ma pomóc mieszkankom w odnalezieniu się na rynku pracy. Działania aktywizujące obejmują m.in. zajęcia edukacyjne w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych, zasad autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych, ogólnych aspektów funkcjonowania obecnego rynku pracy oraz warsztaty z zakresu przystosowania zawodowego w dziedzinie poligrafii i zdobiennictwa artystycznego.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA