Wspólną drogą do przyszłości

Donator: Samorząd Województwa Opolskiego Kwota dofinansowania: 47 700,00 zł Okres realizacji: od 27 lipca do 20 grudnia 2011 roku Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do specjalistycznych form wsparcia dla rodzin zastępczych lub adopcyjnych z woj. opolskiego poprzez działalność zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci wykazujących deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FAS/FAE oraz tygodniowy turnus integracyjno-edukacyjny dla rodzin zastępczych.

Bendeficjenci:

Bezpośrednimi odbiorcami projektu były dzieci z terenu województwa opolskiego w wieku od 0 do 10 roku życia, wykazujące zaburzenia rozwojowe i zaburzenia przywiązania, wychowujące się w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych.  Pośrednio, odbiorcami zadania byli także rodzice i opiekunowie dzieci, mający problem w codziennym zmaganiu się z trudnościami wychowawczymi, obwiniający nierzadko siebie za problemy swoich dzieci, wykazujący bezradność, nie posiadający wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych, zaburzeń więzi oraz syndromu FAS/FAE.

Geneza projektu:

Każdego roku w Polsce rodzi się ok. 9 tys. dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi kontaktem z alkoholem w okresie życia płodowego (z tego ok. 900 dzieci cierpi na pełnoobjawowy FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy). Zaburzenia te charakteryzują się trwałym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (objawiającym się m.in.: opóźnieniem rozwoju, zaburzeniami zachowania, obniżeniem sprawności intelektualnej) oraz występowaniem licznych zaburzeń fizycznych (dysmorfii twarzy, wad układu kostno-mięśniowego, anomalii w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych). Dzieci z FAS rzadko pozostają w swoich biologicznych rodzinach. Z powodu opuszczenia, zaniedbań i tragedii związanych z ich sytuacją domową zdominowaną przez alkohol, trafiają do domów dziecka, rodzinnych pogotowi opiekuńczych i rodzin zastępczych. Te, u których FAS nie jest zdiagnozowany lub zdiagnozowany nieprawidłowo, nie są objęte fachową pomocą terapeutyczną i przejawiają zaburzenia funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Często przekraczają normy społeczne, łamią prawo i mają trudności w rozwijaniu bliskich relacji z ludźmi. Wykazują też problemy z myśleniem abstrakcyjnym, myśleniem przyczynowo-skutkowym, uogólnianiem, poczuciem czasu, pamięcią itp. Rodzice/opiekunowie niepokoją się „niewyuczalnością” dziecka i brakiem efektów rozwojowych. Określają je jako niewspółmierne do ogromnego wysiłku i pomocy udzielanej dziecku. Rezultaty wytężonej pracy są znikome, ponieważ dzieci z syndromem FAS nie przyswajają wiedzy przekazywanej w tradycyjny sposób, ich mózg pracuje bowiem w inny sposób. Potrzebuje on ukierunkowanej stymulacji, żeby poprawnie gromadzić informacje z otaczającego świata i właściwie wykorzystywać je w życiu. Bez profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci te są szczególnie podatne na znalezienie się w kręgu wykluczenia społecznego.

Opis realizowanych działań:

1. Kampania promująca projekt i rekrutacja beneficjentów  2. Zakup wyposażenia do gabinetu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci 3. Dyżury specjalistów interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci 4. Turnus integracyjno-edukacyjny doskonalący umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców zastępczych 5. Zakończenie i ewaluacja projektu

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA