Wolni od uzależnień

Donator: Urząd Miasta Opola Kwota dofinansowania: 12 500,00 zł Okres realizacji: od 1 lutego do 30 listopada 2014 Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wśród mieszkańców miasta Opola, zwłaszcza rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Beneficjenci: Grupą docelową projektu są mieszkańcy miasta Opola zagrożeni wykluczeniem społecznym wskutek problemów alkoholowych w rodzinie. Wsparciem objęte są osoby dorosłe borykające się z trudnościami w wypełnianiu przynależnych im ról, mający poczucie nie radzenia sobie w sytuacjach problemowych, sięgający po używki bądź obserwujący proces uzależnienia u swoich bliskich, a także całe rodziny z dziećmi. Geneza projektu: Coraz większa część polskiego społeczeństwa nadużywa alkoholu, co powoduje znaczną ilość szkód i zagrożeń. Według szacunkowych danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ok. 2% Polaków uzależnionych jest od alkoholu. W skali kraju liczba osób uzależnionych kształtuje się więc w granicach 800 tys., w skali Opola natomiast w granicach 2 tys. 600. Dwukrotnie większa jest liczba osób dorosłych będących członkami rodzin alkoholików (w naszym mieście ok. 5 tys.) oraz liczba wychowujących się w rodzinach alkoholowych dzieci (również ok. 5 tys.). Niepokojące są także dane dotyczące populacji osób nadużywających alkoholu bez klinicznych objawów uzależnienia – według PARPA problem ten dotyczy w skali kraju 2-3 milionów Polaków. W związku z powyższymi faktami konieczne staje się nieustanne rozwijanie różnych form pomocy dla osób uzależnionych oraz dla członków ich rodzin. Zadanie to spoczywa w znacznej mierze na organizacjach pozarządowych, które mają możliwość prowadzenia programów terapeutycznych nie będących świadczeniami zdrowotnymi dla wspomnianych powyżej grup. Realizowanie takich programów jest niezbędne ze względu na fakt, iż z powodu deficytów kadrowych i lokalowych, a także z powodu ciągle trwającego procesu modernizacji usług świadczonych przez lecznictwo odwykowe nie wszystkie zarejestrowane w tychże placówkach osoby mają możliwość skorzystania z nowoczesnej i skutecznej terapii. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku członków rodzin osób z problemem alkoholowym – programy pomocy rodzinom prowadzone w placówkach odwykowych obejmują zaledwie ok. 30 tys. osób podczas gdy potrzeby w tym względzie są co najmniej 10-krotnie większe. Opis realizacji działań: – działania informacyjne – indywidualna terapia uzależnień – poradnictwo terapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym – sesje terapii rodzinnej – ewaluacja i zakończenie projektu

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA