W trosce o dobro dziecka

Donator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Kwota dofinansowania: 63 00,00 zł Okres realizacji: od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku Cel projektu: Celem projektu jest zatem minimalizacja skutków zaburzeń neurorozwoju i więzi u przebywających w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych na terenie woj. opolskiego dzieci dotkniętych syndromem FAS/FAE oraz optymalizacja jakości ich życia poprzez odpowiednią diagnostykę i neurostymulacyjną terapię rozwojową. Beneficjenci: Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci krzywdzone, osamotnione i zaniedbane wychowawczo, wykazujące często zaburzenia neurorozwoju i zaburzenia osobowości, znajdujące się w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych na terenie województwa opolskiego (20 dzieci). Opis realizowanych działań: I. Działania organizacyjne 1. Przygotowanie i rozpowszechnienie zasobów informacyjno-promocyjnych Projekt będzie szeroko promowany poprzez wytworzenie profesjonalnych plakatów, ulotek, ogłoszeń prasowych o projekcie i realizowanych działaniach. Materiały informacyjne rozesłane zostaną do instytucji województwa opolskiego zajmujących się pomocą dziecku samotnemu, zaniedbanemu oraz jego rodzinie (PCPR-y, MOPR-y, Ośrodki Adopcyjne, szpitale itp.). Celem promocji będzie informowanie w/w instytucji i znajdujących się pod ich opieką rodzin zastępczych lub adopcyjnych o prowadzonych działaniach, a tym samym dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników projektu – dzieci opuszczonych i ich rodzin. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają materiały promocyjne (smycze, długopisy, piłeczki), co będzie pomagało w wytworzeniu i utrzymaniu u nich pozytywnego wizerunku projektu oraz Darczyńcy. Projekt promowany będzie poprzez informacje zawarte na stronach internetowych Wnioskodawcy. Informacje ukazujące się na stronie skierowane będą do bezpośrednich odbiorców projektu oraz do szerokiej opinii publicznej. Promocja taka służyć będzie skutecznemu informowaniu o zaawansowaniu postępu realizacji projektu. Szczególną formą promocji będzie konferencja podsumowująca efektywność wprowadzonych przez Wnioskodawcę podczas realizacji projektu rozwiązań. Promocja taka służyć będzie zwróceniu uwagi opinii publicznej na konieczność różnorodnego oraz wieloaspektowego przezwyciężania trudnej sytuacji dziecka opuszczonego i zaniedbanego, zwiększeniu zasięgu oddziaływania Wnioskodawcy, oraz utrzymaniu pozytywnego wizerunku projektu po jego zakończeniu. Wszystkie wytworzone w ramach projektu materiały informacyjne, edukacyjne, promocyjne zaopatrzone zostaną w logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 2. Przygotowanie zasobów sprzętowych oraz edukacyjno-terapeutycznych W celu prawidłowej realizacji projektu zakupiony zostanie: a) sprzęt niezbędny do koordynacji, obsługi administracyjnej i merytorycznej projektu (1 komputer z oprogramowaniem) b) specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny w postaci materiałów edukacyjnych typu: układanki kolorystyczne, puzzle skojarzeniowe i tematyczne, tablice logiczne itp. i przyrządów gimnastycznych typu: piłki, balansujące wahadełka, kołyski rehabilitacyjne itp., pozwalający na terapię dziecka z zaburzeniami neurorozwoju, zdiagnozowanym zespołem FAS/FAE i zaburzeniami rozwoju osobowego. II. Szkolenia dla wolontariuszy Ogłoszony zostanie konkurs dla studentów nauk o rodzinie, psychologii i pedagogiki na „wolontariusza – asystenta rodziny”. Zadaniem wolontariusza będzie towarzyszyć, uczyć i aktywnie wspierać rodziców adopcyjnych i zastępczych dziecka z zaburzeniami neurorozwoju ćwiczeń minimalizujących skutki powstałych dysfunkcji. Zakwalifikowani w procesie rekrutacyjnym wolontariusze (8 osób) przejdą w związku z tym szkolenie w zakresie „Gimnastyki mózgu metodą integracji odruchów” (30 godz.) pozwalające na opanowanie technik stymulacji neuro-sensomotorycznej dziecka z zaburzeniami rozwoju i nabycie umiejętności uczenia dorosłych opiekunów dzieci metodologii ćwiczeń. III. Szkolenia podnoszące kompetencje specjalistów w zakresie diagnostyki zaburzeń neurorozwoju   By móc jak najskuteczniej pomagać dzieciom obciążonym zaburzeniami FAS/FAE specjaliści zajmujący się dotychczas tą problematyką podniosą swoje kwalifikacje w zakresie „neuro-sensomotorycznej terapii taktylnej” w Instytucie dr Swietłany Masgutowej zajmującym najnowszymi metodami integracji „ciało-mózg” i naturalnymi mechanizmami rozwoju ruchowego człowieka. IV. Konsultacje indywidualne   W trakcie realizacji Programu w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym dyżur pełnili będą specjaliści w dziedzinie profilaktyki FAS/FAE i terapii dziecka z zaburzeniami w neurorozwoju (pedagog lub lekarz), którzy zapewnią stałą informację telefoniczną oraz bezpośrednią osobom zainteresowanym profilaktyką, diagnozą a także terapią FAS/FAE. W pierwszym etapie trwania projektu konsultacje te będą stanowiły również formułę kwalifikacyjną do projektu na bazie dokonywanego wywiadu z rodzicami i/lub wstępnej obserwacji dziecka. V. Diagnostyka dzieci Istotną część projektu stanowić będzie indywidualna diagnoza neurorozwoju zakwalifikowanych do projektu dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych oraz dokonywana cyklicznie (2 razy/1 dziecko) w miejscu zamieszkania dziecka diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna. Jej zasadniczym celem będzie określenie, na podstawie dokonywanego wywiadu i obserwacji, stanu zdrowia dziecka, postawy ciała, motoryki, procesów poznawczych, dojrzałości społecznej, rozwoju emocjonalnego itp. Będzie ona również pozwalała zweryfikować efekty wprowadzonych działań korygujących. VI. Działania korygujące W przypadku zdiagnozowania zaburzeń neurorozwoju dziecka rodzina zastępcza lub adopcyjna zostanie skierowana wraz z dzieckiem na tzw. trening integracji odruchów „rodzic-dziecko”, podczas którego przeszkoleni wcześniej wolontariusze uczyć będą opiekunów ćwiczeń pozwalających na codzienną stymulację dziecka, by zwiększyć jego szanse na optymalny rozwój. Nabyte w trakcie treningów umiejętności umożliwią opiekunom powtarzanie ich w warunkach domowych, bo ośrodkowy układ nerwowy dziecka jest w stanie zmienić się jedynie pod wpływem określonej częstotliwości, intensywności i częstości stosowania tychże ćwiczeń. VII. Konferencja podsumowująca projekt Zwieńczeniem realizacji projektu będzie konferencja z udziałem specjalistów w dziedzinie diagnostyki i terapii FAS/FAE podsumowująca efektywność wprowadzonych przez Wnioskodawcę podczas realizacji projektu rozwiązań i nakreślająca zarys kontynuacji działań po jego ukończeniu. Celem konferencji będzie również zwrócenie uwagi opinii publicznej na konieczność prowadzenia ciągłej kampanii profilaktycznej i przede wszystkim na pokazanie, iż odpowiednia diagnostyka i terapia mogą zmniejszyć skutki spowodowane przez FAS, pozwalając na pełny i harmonijny rozwój dziecka z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Nie można zmienić przeszłości dziecka, ale można zadbać o jego przyszłość, a im wcześniej podejmie się odpowiednie działania tym łatwiej osiągnąć zamierzone rezultaty

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA