Silna i Zwarta Rodzina na Szczyt się Wspina II

Cel projektu: zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie na rzecz rodziny lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w woj. opolskim

Funkcja w projekcie: Partner

Wartość projektu: 2 048 856,00 zł

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.03.2020 – 31.07.2023

Grupa docelowa: rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym rodziny biologiczne adopcyjne i zastępcze oraz ich otoczenie

Realizowane zadania:

  1. Kompleksowe poradnictwo specjalistyczne dla rodzin biologicznych, adopcyjnych i zastępczych
  2. Działalność asystentów rodziny
  3. Promocja rodzicielstwa zastępczego i edukacja społeczna
  4. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze
  5. Współorganizacja turnusów integracyjno-edukacyjnych dla rodzin zastępczych


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA