Promowanie i szkolenie. Nowe zadania dla ośrodka adopcyjnego.

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Kwota dofinansowania: 53 265,00 zł Okres realizacji: Od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku Cel projektu: Promowanie idei adopcji oraz prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Beneficjenci: – odbiorcy programów TV i radiowych, czytelnicy publikacji wytworzonych w projekcie; – kandydaci zgłaszający gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydaci do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, którzy zostali skierowani na szkolenie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; – młode osoby przygotowujące się do małżeństwa; – nauczyciele biorący udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących tematyki rodzinnej; – młodzież akademicka oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna – wolontariusze. Opis realizacji działań: I. Promowanie idei adopcji.

1) Udział w reportażu TV 2) Udział w audycji radiowej oraz reportażu radiowym 3) Organizacja Zjazdów Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych i Przyjaciół Dzieci Adoptowanych 4) Prowadzenie szkoleń/warsztatów o tematyce rodzinnej, m.in. dla nauczycieli, na których zyskają wiedzę na temat adopcji; 5) Wydanie gazetki „Dar Życia”; 6) Zorganizowanie Dni Otwartych Ośrodka Adopcyjnego; 7) Powołanie koordynatora wolontariuszy 8) Spotkania z narzeczonymi

II. Organizacja szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Szkolenie zakłada realizację następujących celów szkoleniowych: • zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą specyfiki pieczy zastępczej, jej celu i czasowego charakteru; • zapoznanie uczestników z elementami prawa rodzinnego oraz zagadnieniami z zakresu praw dziecka; • zaznajomienie kandydatów z regulacjami prawnymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym: 1) z zagadnieniami organizacji opieki nad dzieckiem i możliwości uzyskania wsparcia w wychowaniu dzieci, w szczególności informacje o zadaniach i kompetencjach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawach dotyczących rodzin zastępczych niezawodowych, rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, 2) z zasadami finansowania rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego; • zaznajomienie kandydatów z wiedzą z zakresu organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego; • zapoznanie uczestników z informacjami na temat organizowania wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania; • przedłożenie kandydatom wiedzy dotyczącej wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka i kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego; • zaznajomienie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z wiedzą na temat przygotowania dzieci naturalnych na przyjęcie dzieci do rodziny zastępczej; • zapoznanie uczestników z wiedzą o znaczeniu rodziny biologicznej w życiu dziecka oraz wskazówkami do udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegrację rodziny biologicznej lub zapewnienie dziecku trwałego środowiska rodzinnego; • zaznajomienie kandydatów z wiedzą na temat efektywnej komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą a rodzicami biologicznymi dziecka; • przedłożenie uczestnikom podstaw wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach; • zaznajomienie kandydatów z wiedzą i umiejętnościami rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka oraz oceny sytuacji dziecka; • przedłożenie kandydatom wiedzy na temat wpływu środowiska, w którym się wychowuje, na jego rozwój i zachowanie; • zapoznanie uczestników z wybranymi elementami pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem: 1) problemów dotyczących rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną, 2) wpływu sytuacji kryzysowych na dziecko i rodzinę, 3) efektywnej komunikacji z dzieckiem, 4) potrzeb edukacyjnych dzieci i sposobów wspierania dzieci w kompensowaniu opóźnień edukacyjnych i rozwijania zainteresowań; • zapoznanie uczestników z wybranymi elementami pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej dotyczącymi występowania przemocy w rodzinie; • zaznajomienie kandydatów z podstawową wiedzą o uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodziną, a także o rozpoznawaniu objawów występowania u dziecka uzależnień; • zapoznanie uczestników z wybranymi elementami pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej odnoszącymi się do wiedzy na temat więzi, ich budowania i znaczenia w życiu dziecka; • zaznajomienie kandydatów z problematyką problemów adaptacyjnych, które mogą wystąpić w pierwszych tygodniach po przyjściu dziecka do rodziny; • przedłożenie uczestnikom wiedzy dotyczącej zaburzeń więzi u dzieci dotkniętych alkoholowym zespołem płodowym (FAS); • zapoznanie kandydatów z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują pieczę zastępczą.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA