Ośrodek Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem

donator: Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości

kwota dofinansowania: 272 548,13 zł

okres realizacji: Od 01 lutego 2018 do 31 grudnia 2018

cel projektu: Celem głównym zadania jest zmniejszenie negatywnych skutków przestępstw wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych zamieszkujących teren województwa opolskiego poprzez świadczenie kompleksowych usług pomocy specjalistycznej (prawnej i psychologicznej), interwencyjno-socjalnej i materialnej (w trybie telefonicznym, stacjonarnym i ambulatoryjnym) w okresie od 01.02.2018 r do 31.12.2018 r. beneficjenci: osoby poszkodowane w wyniku przestępstw, świadkowie oraz osoby im najbliższe zamieszkujące obszar województwa opolskiego. Pomocy telefoniczna i ambulatoryjna udzielana jest wszystkim potrzebującym, zarówno mężczyznom jak i kobietom. Z pomocy stacjonarnej (schronienia i zakwaterowania) mogą skorzystać kobiety z dziećmi.

geneza projektu: Każdego roku duży odsetek społeczności woj. opolskiego staje się ofiarami przestępstw. W roku 2016 odnotowano ich blisko 20 000. Zdarzenia te prawie zawsze pociągają za sobą straty materialne, często też wiążą się z fizycznymi obrażeniami, ale częściej z cierpieniami psychicznymi, których objawami jest stres, bezsenność, strach, gniew, poczucie winy i bezsilność. Katalog przestępstw jest bardzo szeroki; wśród nich można wymienić m.in. różne formy przemocy. Zjawisko przemocy oraz inne przestępstwa powodują potrzebę natychmiastowej i skutecznej reakcji w postaci zarówno interwencji organów ścigania i wszczęcia odpowiednich procedur karnych, ale także podjęcia działań mających na celu udzielnie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Do działań tych należy zaliczyć wsparcie socjalne, psychologiczno-terapeutyczne, materialne, zdrowotne, prawne itp. W wielu przypadkach pierwsza pomoc jakiej potrzebuje ofiara polega na zapewnieniu schronienia i zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Dzieje się tak w sytuacjach nagłych, kiedy w wyniku działań przemocowych dochodzi do konieczności ucieczki przed sprawcą przemocy, gdy jej eskalacja grozi w sposób realny życiu i zdrowiu ofiary i osób jej najbliższych. W piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 4 lipca 2017 roku skierowanym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócono uwagę, że aktualnie w schroniskach dla bezdomnych przebywa dużo kobiet z dziećmi, których pobyt jest dozwolony, jednakże ze względu na warunki oraz brak wsparcia specjalistycznego, potrzebnego w przypadku bycia ofiarą przestępstw związanych z przemocą, powinny być kierowane do innych ośrodków wsparcia tj. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kraju działa 36 ośrodków wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, z czego w województwie opolskim funkcjonują 2 takie ośrodki. Wnioskodawca jest jednym z nich. Dom Matki i Dziecka zapewnia całodobową pomoc dla kobiet – najczęściej ofiar przemocy i ich dzieci w postaci tymczasowego schronienia oraz specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej.

opis realizacji działań:

  • Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
  • Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną
  • Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu (osoby pokrzywdzone oraz świadkowie)
  • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  • zapewnienie ofiarom czasowego zakwaterowania lub udzielenie schronienia
  • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
  • Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych, zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
  • zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektu

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA