Opolskie Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Cel projektu: Celem głównym zadania jest zmniejszenie negatywnych skutków przestępstw wśród co najmniej 1000 osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych zamieszkujących teren województwa opolskiego poprzez świadczenie kompleksowych usług pomocy specjalistycznej (prawnej i psychologicznej), interwencyjno-socjalnej i materialnej w ramach Sieci Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Funkcja w projekcie: Lider

Wartość projektu: 2 682 474,23 zł, w tym 2 602 000,00 zł – dotacja

Źródło finansowania: Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2021

Grupa docelowa: osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe zamieszkujące głównie obszar województwa opolskiego. W szczególności: osoby doznające lub będące świadkami przemocy w rodzinie, poszkodowane w wypadkach drogowych, nie otrzymujące zasądzonych alimentów, ofiary kradzieży, rozbojów, uszkodzenia mienia, pobicia, zgwałcenia, stalkingu, groźby karalnej itp. oraz ich najbliższe otoczenie.

Realizowane zadania:

1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego

3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej

4. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

5. Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu

6. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów 4 medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw

7. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych

8. Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

9. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

11. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu

12. Usługa dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa

13. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10

14. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

15. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

16. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

17. Finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4

18. Finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy

19. Zakup urządzeń i wyposażenia

20. Zakup wartości niematerialnych i prawnych


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA