Ośrodek Promocji Edukacji i Terapii Rodzin

Donator: Urząd Miasta Opola

Kwota dofinansowania: 79 640,00 zł

Okres realizacji: od 6 kwietnia do 30 listopada 2017

Cel projektu: celem zadania jest zwiększenie zakresu systemowego wsparcia psychoedukacyjnego i terapeutycznego dla mieszkańców Opola uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin

Beneficjenci: Grupą docelową projektu są mieszkańcy Opola zagrożeni wykluczeniem społecznym, osoby wykluczone społecznie, a także doświadczające w ich następstwie różnego typu uzależnień, w tym alkoholowego, które przekładają się na zaburzenia relacji małżeńskich i rodzinnych. Wsparciem objęte będą osoby dorosłe, borykające się z trudnościami w wypełnianiu przynależnych im ról, mające poczucie nie radzenia sobie w sytuacjach problemowych, sięgające po używki, bądź doświadczający u siebie procesu degradacji osobowościowej, proces uzależnienia u swoich bliskich, a także całe rodziny z dziećmi.

Geneza projektu: Problem wykluczenia społecznego, zagrożenie nim oraz narastające problemy uzależnień alkoholowych stanowią trudną sytuację w Opolu. Świadczyć o tym mogą statystyki przyjęć w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu. W 2016 roku od stycznia do grudnia przyjęto ok. 330 osób, które uczestniczyły w ok. 1770 sesjach terapeutycznych. Odbyło się ok 1500 sesji indywidualnych i ok. 250 sesji małżeńskich i rodzinnych. Wielu rodzinom udało się pokonać sytuację kryzysową, co potwierdza efektywność prowadzonych działań. Niestety każde małżeństwo bądź rodzina po wcześniejszym zgłoszeniu się oczekiwało średnio ponad pól roku na możliwość odbycia pierwszego spotkania, co jest stanowczo zbyt długim okresem. Podobnie ma się rzecz z terapiami indywidualnymi czy to dla dzieci i młodzieży czy osób dorosłych. Można zatem dostrzec pilną potrzebę rozszerzenia tego typu działań na terenie miasta Opola poprzez rozwój ośrodka, który będzie kompleksowo wspierać rodziny działaniami terapeutycznymi i psychoedukacyjnymi. Zyskując bowiem umiejętność rozwiązania bieżących sytuacji kryzysowych zyskujemy duże prawdopodobieństwo uniknięcia wykluczenia społecznego, a co za tym idzie nasilenia się zagrożenia uzależnieniem alkoholowym. Działania podejmowane w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej mają umożliwić osobom wykluczonym społecznie, zagrożonym wykluczeniem społecznym i uzależnionym przezwyciężenie trudnej sytuacji osobistej poprzez poszerzenie dostępności do profesjonalnych usług pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Mają one również wspierać członków rodzin osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem i uzależnionych w minimalizowaniu bądź też niwelowaniu różnorodnych zaburzeń (głównie natury emocjonalnej).

Opis realizacji działań:

  • działania informacyjne i rekrutacja beneficjentów
  • dyżur pierwszego kontaktu z klientem
  • indywidualna terapia behawioralno-poznawcza
  • indywidualna terapia psychodynamiczna
  • indywidualna psychodrama
  • sesje terapii małżeńsko-rodzinnych
  • terapia uzależnień
  • superwizja zespołu terapeutycznego
  • monitoring, analiza ryzyka, ewaluacja i zakończenie projektu

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA