Od samotności do samodzielności

Donator: Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny Kwota dofinansowania: 199 930,00 zł Okres realizacji: od 1 lutego 2010 do 28 lutego 2011 r. Cele: Celem głównym projektu „Od samotności do samodzielności” jest zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej 45 kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu woj. opolskiego, poprzez działania aktywizujące i wspierające w powrocie na rynek pracy. Opis realizowanych działań: 1. Rekrutacja beneficjentów i promocja projektu  Rekrutacja do projektu odbywa się dwutorowo: poprzez Diecezjalną Poradnię Rodzinną – stałe przyjęcia osób poszukujących porady psychologicznej, prawnej oraz poprzez Dom Matki i Dziecka – przyjęcia do programu aktywizacji zawodowej (kursy, szkolenia). Za przeprowadzenie rekrutacji na szkolenia odpowiedzialny jest interdyscyplinarny Zespół Kwalifikacyjny pod przewodnictwem Koordynatora Projektu. Wszyscy uczestnicy projektu zobligowani są do wypełnienia i złożenia Formularza Zgłoszeniowego w biurze projektu. Kandydatki do udziału w szkoleniach zaproszone zostają na tzw. diagnozę sytuacji życiowej z zastosowaniem metody wywiadu swobodnego ukierunkowanego. Zespół dokonuje kwalifikacji uczestniczek uwzględniając kryteria będące realizacją wskaźników przyjętych w projekcie. Kolejnym etapem jest podpisanie kontraktu będącego przepustką do „realizacji osobistego planu rozwoju i usamodzielnienia się” w postaci uczestnictwa w projekcie. Dom Matki i Dziecka posiada 12 miejsc kwaterunkowych dla matek z dziećmi, stąd rekrutacja ma charakter powtarzalny. Do udziału w projekcie zaproszone są również kobiety samotnie wychowujące dzieci nie zamierzające korzystać z zakwaterowania stacjonarnego.Promocja projektu odbywa się w sposób ciągły w trakcie trwania całego projektu poprzez stronę internetową, ulotki, plakaty, materiały promocyjne. Działania informacyjne  skierowane do społeczności lokalnej mają również uwrażliwiać na problemy samotnych matek zwłaszcza w kontekście problemów związanych z ich funkcjonowaniem rynku pracy. 2. Reintegracja społeczna  Reintegracja społeczna odbywa się przez cały okres realizacji projektu – zostanie nią objętych 45 kobiet. W ramach reintegracji społecznej podejmowane będą działania interwencyjne (poradnictwo prawne i psychologiczne pomagające kobietom przezwyciężyć kryzysy życiowe) oraz działania podtrzymujące:
  •  indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem/terapeutą, ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw uczestniczek, jak też na rozwój ich kompetencji emocjonalnych,
  • life–coaching  (indywidualna pomoc drugiej osobie, mająca na celu poprawę jakości życia np. poprzez udzielanie wskazówek w wychowaniu dzieci, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Jest to nieodzowna pomoc szczególnie dla kobiet, które będąc ofiarami przemocy, stają przed nowym wyzwaniem samodzielnego prowadzenia  domu po opuszczeniu męża czy partnera).
3. Readaptacja zawodowa  Prowadzona jest z wyselekcjonowaną grupą 30 kobiet (2 grupy 15- osobowe) i obejmuje:
  • Warsztaty z doradztwa zawodowego – 18-godzinny warsztat pozwalający uczestniczkom projektu na poznanie swoich predyspozycji zawodowych, sowich mocnych stron, tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, List motywacyjny), autoprezentacji w trakcie rozmów z pracodawcą.
  • Szkolenia z zakresu małej poligrafii i technik zdobiennictwa artystycznego:
a. Decoupage – 30-godzinne szkolenie w zakresie technik ręcznego wykonywania dekoracji i akcesoriów  przy wykorzystaniu elementów pasmanteryjnych, papierowych, drewnianych, ceramicznych itd. b. Scrapbooking – 20-godzinne szkolenie w zakresie technik aranżacji zdjęć i projektowania albumów, wykonywania kartek okolicznościowych itp. c. Techniki wytwarzania biżuterii – 30-godzinne szkolenie w zakresie metod wytwarzania i zdobienia biżuterii.
  • Szkolenie w zakresie stylizacji paznokci 30 godzin – uczestniczki nabędą umiejętności w coraz bardziej popularnym zawodzie stylistki paznokci.
Uczestniczki projektu otrzymują wsparcie dodatkowe w postaci: zwrotu kosztów dojazdów na szkolenia, wyżywienia, opieki nad dziećmi, stypendium szkoleniowego (4 zł/h).

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA