FAScynujące rodzicielstwo

Donator: Urząd Miasta Opola

Kwota dofinansowania: 69 420,00 zł

Okres realizacji: od 6 kwietnia do 30 listopada 2017

Cel projektu: zwiększenie dostępu do interdyscyplinarnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FASD poprzez działalność zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.

Beneficjenci: dzieci z terenu miasta Opola wykazujące zaburzenia rozwojowe, rodzice i opiekunowie tychże dzieci.

Geneza projektu: W mieście Opolu rocznie diagnozujemy ponad 30 dzieci, dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi kontaktem z alkoholem w okresie życia płodowego (FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy). Zaburzenia rozwojowe charakteryzują się trwałym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (objawiającym się m.in.: opóźnieniem rozwoju, zaburzeniami zachowania, obniżeniem sprawności intelektualnej) oraz występowaniem licznych zaburzeń fizycznych. Dzieci z FAS rzadko pozostają w swoich biologicznych rodzinach. Z powodu opuszczenia, zaniedbań i tragedii związanych z ich sytuacją domową zdominowaną przez alkohol, trafiają do domów dziecka, rodzinnych pogotowi opiekuńczych i rodzin zastępczych. Te, u których FAS nie jest zdiagnozowany lub zdiagnozowany nieprawidłowo, nie są objęte fachową pomocą terapeutyczną i przejawiają zaburzenia funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Często przekraczają normy społeczne, łamią prawo i mają trudności w rozwijaniu bliskich relacji z ludźmi. Wykazują też problemy z myśleniem abstrakcyjnym, myśleniem przyczynowo-skutkowym, uogólnianiem, poczuciem czasu, pamięcią itp. Rodzice/opiekunowie niepokoją się brakiem postępów w nauce i brakiem efektów rozwojowych. Określają je jako niewspółmierne do ogromnego wysiłku i pomocy udzielanej dziecku. Rezultaty wytężonej pracy są znikome, ponieważ dzieci z syndromem FAS nie przyswajają wiedzy przekazywanej w tradycyjny sposób, ich mózg pracuje bowiem w innym trybie. Potrzebuje on ukierunkowanej stymulacji, żeby poprawnie gromadzić informacje z otaczającego świata i właściwie wykorzystywać je w życiu. Bez profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci te są szczególnie podatne na znalezienie się w kręgu wykluczenia społecznego. W ostatnim czasie zintensyfikowano działania prewencyjne dotyczące kwestii spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, ale nadal wiele wątpliwości budzi sama diagnostyka FAS. Brakuje specjalistów do holistycznego diagnozowania dziecka pod kątem zaburzeń w rozwoju, w tym głównie zaburzeń w neurorozwoju, brakuje też programów terapeutycznych niosących skuteczną pomoc dzieciom z FAS oraz całym rodzinom. Diagnoza powiązanych z FAS/FAE zaburzeń rozwojowych jest niezwykle trudna. W literaturze przedmiotu FAS nazywany jest wręcz „ukrytą wadą” gdyż dzieci, u których syndrom ten występuje mają zazwyczaj miłą powierzchowność maskującą dysfunkcje przez co opiekunowie dziecka mają ograniczone możliwości dostrzeżenia przejawów występujących u dziecka zaburzeń.

Opis realizacji działań:

  • działania informacyjne i rekrutacja beneficjentów;
  • dyżury specjalistów interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci;
  • „FAScynujące rodzicielstwo” – zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców/opiekunów;
  • „FAScynujące dzieciństwo” – zajęcia integracyjno-aktywizacyjne dla rodziców z dziećmi;
  • „FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy” – seminarium edukacyjne dla rodzin z terenu miasta   Opola;
  • systemowa terapia rodziny;
  • ewaluacja i zakończenie projektu.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA