EvErESt (Edutainment – Etyka – Ekonomia Społeczna) – program etycznego zarządzania podmiotami ekonomii społecznej w okresie od 2017-04-01 do 2017-12-31

Donator: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Kwota dofinansowania: 93 200,00 zł

Okres realizacji: Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku cel projektu: Promocja wartości ekonomii społecznej oraz zwiększenie kompetencji i potencjału kadr przedsiębiorstw społecznych w zakresie etycznego zarządzania organizacją poprzez opracowanie edukacyjnej gry planszowej i wdrożenie programu szkoleniowego EvErESt (Edutainment – Etyka – Ekonomia Społeczna) wśród 200 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej reprezentujących 30 organizacji z woj. opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017

Beneficjenci: Grupą docelową projektu jest 200 uczestników podmiotów ekonomii społecznej reprezentujących 30 różnych organizacji z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. W szczególności adresatem zadania jest kadra profesjonalistów zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej oraz ich bezpośredni beneficjenci, czyli osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w miarę możliwości pełniący funkcję liderów w organizacji.

Geneza projektu: Analizując funkcjonowanie wielu podmiotów ekonomii społecznej w Polsce można zauważyć, że sam fakt istnienia etycznych podstaw ich działania nie oznacza, że znajdują one odzwierciedlenie w codziennych projektach, procesach i strategiach rozwoju. Zdarza się, iż mają one postać wyłącznie deklaratywnych zapisów marketingowych, bezpośredni zaś uczestnicy ekonomii społecznej nie potrafią bliżej zdefiniować ich znaczenia, a co dopiero przełożyć je na język codziennych zachowań. Jeśli zatem podmioty ekonomii społecznej mają spełniać nadzieje w nich pokładane, powinny funkcjonować w sposób ekonomicznie efektywny, organizacyjnie sprawny oraz skuteczny w zakresie osiągania celów, a więc umieć przełożyć owe wartości, zasady i idee na praktykę codziennego funkcjonowania. Niewątpliwie ważną rolę w tym względzie odgrywają narzędzia infrastruktury etycznej, czyli zbiór różnego rodzaju rozwiązań, instytucji i procedur motywujących do profesjonalnych działań i wysokich standardów postępowania. Przesłaniem projektu jest stworzenie narzędzia szkoleniowego, które pozwoli nabyć beneficjentom umiejętność przedkładania określonych wartości na konkretne zachowania, podejmowania właściwych decyzji w sytuacji dylematu moralnego oraz tworzenia narzędzi infrastruktury etycznej i ich wykorzystywania w codziennym funkcjonowaniu organizacji. Projekt bazuje na wykorzystaniu metody edutainmentu, czyli edukacji przez rozrywkę. Funkcję taką spełniać będzie gra planszowa, będąca produktem realizacji zadania, opracowana przez połączony zespół profesjonalistów w zakresie ekonomii społecznej oraz projektowania gier edukacyjnych. Pozytywne emocje odczuwane przy nauce w trakcie zabawy mają sprawić, że beneficjenci będą bardziej zaangażowani w cały proces kształcenia, a nawet sami podejmą inicjatywę pogłębiania zdobytej wiedzy, gdyż ta będzie mogła pomóc im przenieść elementy rozgrywki związanej z grą na jeszcze wyższy poziom praktycznego funkcjonowania.

Opis realizacji działań:

  • działania informacyjno-promocyjne i rekrutacja beneficjentów
  • opracowanie i wyprodukowanie narzędzia szkoleniowego w postaci edukacyjnej gry      planszowej „EvErESt”
  • przeprowadzenie seminariów szkoleniowych pt. „EvErESt – program etycznego zarządzania podmiotami ES”
  • indywidualne konsultacje dla wybranych podmiotów ES z etycznego zarządzania organizacją
  • zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektu

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA