Dbając o przyszłość dziecka i rodziny

Donator: Urząd Miasta Opola

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Okres realizacji: od 15 lutego do 30 listopada 2016

Cel projektu: zwiększenie dostępu do interdyscyplinarnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FASD poprzez działalność zespołu diagnostyczno-terapeutycznego Beneficjenci: Dzieci z terenu miasta Opola w wieku od 0 do 15 lat wykazujące zaburzenia rozwojowe – przede wszystkim dzieci krzywdzone, osamotnione, zaniedbane wychowawczo, wychowujące się w rodzinach adopcyjnych i zastępczych bądź też w rodzinach biologicznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Geneza projektu: Każdego roku w Polsce rodzi się ok. 9 tys. dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi kontaktem z alkoholem w okresie życia płodowego (z tego ok. 900 dzieci cierpi na pełnoobjawowy FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy). W mieście Opolu rocznie diagnozujemy ponad 30 dzieci, które wymagają profesjonalnego wsparcia. Zaburzenia rozwojowe charakteryzują się trwałym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (objawiającym się m.in.: opóźnieniem rozwoju, zaburzeniami zachowania, obniżeniem sprawności intelektualnej) oraz występowaniem licznych zaburzeń fizycznych (dysmorfii twarzy, wad układu kostno-mięśniowego, anomalii w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych). Dzieci z FAS rzadko pozostają w swoich biologicznych rodzinach. Często przekraczają normy społeczne, łamią prawo i mają trudności w rozwijaniu bliskich relacji z ludźmi. Wykazują też problemy z myśleniem abstrakcyjnym, myśleniem przyczynowo-skutkowym, uogólnianiem, poczuciem czasu, pamięcią itp. Rodzice/opiekunowie niepokoją się „niewyuczalnością” dziecka i brakiem efektów rozwojowych. Określają je jako niewspółmierne do ogromnego wysiłku i pomocy udzielanej dziecku. Rezultaty wytężonej pracy są znikome, ponieważ dzieci z syndromem FAS nie przyswajają wiedzy przekazywanej w tradycyjny sposób, ich mózg pracuje bowiem w innym trybie. Potrzebuje on ukierunkowanej stymulacji, żeby poprawnie gromadzić informacje z otaczającego świata i właściwie wykorzystywać je w życiu. Bez profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci te są szczególnie podatne na znalezienie się w kręgu wykluczenia społecznego.

Opis realizacji działań: – kampania promująca projekt – dyżury specjalistów interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci – zajęcia aktywizacyjne „Zdrowy dom – zdrowa rodzina” dla rodziców/opiekunów – zajęcia edukacyjno-integracyjne dla rodziców z dziećmi – systemowa terapia rodziny – grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci dysfunkcyjnych – monitoring, analiza ryzyka, ewaluacja i zakończenie projektu


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA