Procedura przygotowania kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Zgłoszenie kandydatów – osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej powinny zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Instytucje te sprawują funkcję organizatora pieczy zastępczej.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu uprzejmie informuje, iż przygotowuje kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej/ zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka tylko i wyłącznie na zlecenie organizatora pieczy zastępczej. Procedura przygotowania składa się z następujących etapów:

  1. Wstępna rozmowa – pracownik informuje o obowiązujących procedurach oraz warunkach jakie winni spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą, wstępnie zapoznaje ze specyfiką rodzinnej pieczy zastępczej oraz przedstawia wykaz wymaganych dokumentów.
  2. Diagnoza pedagogiczno – psychologiczna – na diagnozę składa się rozmowa oraz test psychologiczny. Celem jest sprawdzenie kompetencji wychowawczych oraz predyspozycji psychicznych i osobowościowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
  3. Wywiad środowiskowy – ma na celu bliższe poznanie kandydatów w ich środowisku rodzinnym. Ponadto wywiad służy do  uzyskania informacji na temat warunków materialno – bytowych, sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej kandydatów. W chwili obecnej Ośrodek nie przeprowadza na zlecenie wywiadów środowiskowych pozostawiając realizację tego elementu procedury w gestii organizatora pieczy zastępczej.
  4. Kwalifikacja kandydatów na szkolenie – po zebraniu informacji oraz wymaganych dokumentów dotyczących kandydatów, zostają oni  skierowani na szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
  5. Szkolenie – uczestniczą w nim kandydaci, którzy na podstawie zgromadzonych informacji uzyskali kwalifikację na szkolenie. Spotkania szkoleniowe odbywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową. W ramach szkolenia kandydaci odbywają praktyki w zawodowej rodzinie zastępczej. Terminy spotkań szkoleniowych są ustalane przez pracowników Ośrodka o czym kandydaci są informowani. Szkolenie realizowane jest na podstawie programu szkolenia pn. “Dziecko w potrzebie” zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jest on zgodny z zakresem programowym określonym w art. 52 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) § 2.1. oraz § 3.1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
  6. Kwalifikacja – osoby, które odbyły szkolenie i uzyskały świadectwo jego ukończenia, w celu uzyskania kwalifikacji powinny złożyć wniosek do organizatora pieczy zastępczej (PCPR, MOPR) o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej/zawodowej rodziny zastępcze/prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA