Informacje ogólne

RODZINA ADOPCYJNA

Rodzina, która na mocy orzeczenia sądu przyjmuje dziecko, uzyskujące taki sam status prawny, jak gdyby było ich rodzonym dzieckiem. Dziecko zyskuje także prawa do krewnych swoich rodziców i zrywają się więzy z rodziną pochodzenia. Dziecko zyskuje nowe nazwisko.

OKOLICZNOŚCI ADOPCJI

PRZYSPOSOBIĆ (ADOPTOWAĆ) można dziecko tylko dla jego dobra. Adopcja jest możliwa, kiedy rodzice dziecka:

 • nie żyją;
 • zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej;
 • wyrazili zgodę na przysposobienie dziecka – tzw. zgodę in blanco;
 • są ubezwłasnowolnieni.

OSOBA ADOPTOWANA

ADOPTOWAĆ (PRZYSPOSOBIĆ) można wyłącznie osobę małoletnią, przy czym jeśli dziecko ukończyło 13 rok życia wymagana jest jego zgoda na przysposobienie.

WARUNKI ADOPCJI

PRZYSPOSOBIĆ dziecko mogą osoby, które:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • są zdrowe psychicznie i fizycznie;
 • są w odpowiednim wieku;
 • mają sytuację zawodową i finansową zapewniającą utrzymanie i wychowanie dziecka;
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe;
 • gwarantują właściwą opiekę;
 • kierują się dobrem dziecka;
 • tworzą stabilny i trwały związek małżeński, oparty na szacunku i miłości;
 • kierują się wartościowymi motywami adopcji;
 • są jednomyślni w podjęciu decyzji o adopcji.

OSOBA PRZYSPOSABIAJĄCA

Art. 111§1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi: przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego”. Zatem ADOPTOWAĆ (PRZYSPOSOBIĆ ) może :

  • małżeństwo bezdzietne;
  • małżeństwo posiadające własne dzieci;
  • osoba nie będąca w związku małżeńskim;
  • (jednak) przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie (art.115 §1).

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA