Oferta pracy dla psychologa

Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA

1. Wymiar czasu pracy: jeden etat.

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę (umowa na zastępstwo).

3. Miejsce świadczenia pracy: Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu, pl. Katedralny 4.

4. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia;

co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem lub rodziną;

kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona lub ograniczona;

wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe;

– nie figuruje w bazie danych Rejestru Przestępców na Tle Seksualnym.

b) wymagania dodatkowe:

prawo jazdy kategorii B;

bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu i podstawowych urządzeń biurowych;

umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, staranność, terminowość, punktualność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu;

znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

znajomość specyfiki organizacji pozarządowej, jak również ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Szczegółowe zadania na stanowisku:

przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci zgłaszanych do przysposobienia w miejscu ich pobytu w pieczy zastępczej oraz kandydatów do przysposobienia dziecka;

sporządzenie opinii psychologicznych;

przeprowadzanie innych badań diagnostycznych z kandydatami na rodziny adopcyjne i sporządzanie dokumentacji z tym zakresie;

kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dzieci do przysposobienia;

udział w procedurze adopcyjnej dziecka;

sporządzanie opinii psychologicznej na zlecenie sądu w sprawach o przysposobienie dziecka;

wspieranie osób, które przysposobiły dziecko , w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

pomoc psychologiczna rodzinom naturalnym dzieci , które zostały zgłoszone do przysposobienia, kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych , które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;

współpraca z PCPR, Sądem i in. organizacjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

6. Warunki pracy: praca na stanowisku psychologa wiąże się z wyjazdami w teren.

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

a) CV – Curriculum Vitae- zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

b) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

c) oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

d) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, iż nie byłe/byłam skazany/skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oświadczenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

e) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona;

f) oświadczenie o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

g) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie;

h) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

i) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności , znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itd.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem i nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem: „nabór na stanowisko psychologa”:

a) osobiście w godzinach pracy Ośrodka w godz. pon.-pt. 8:30 – 15:30;

b) listownie na adres: (decyduje data stempla pocztowego)

Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy

Pl. Katedralny 4

45-005 Opole

Informujemy, iż oferty niekompletne, niespełniające wymogów i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA