Forum Rodzicielstwa Zastępczego – relacja

30 i 31 maja mieliśmy przyjemność brać udział w Forum Rodzicielstwa Zastępczego, które zostało zorganizowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina” i zostało objęte patronatem honorowym przez Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka. Liderem projektu jest Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” . Projekt “Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Obchodzony 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego stanowił idealną okazję do spotkań i rozmów. Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych wielu najmłodszym, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej, na odbudowanie normalnego, bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób. Niestety, wciąż jest też formą opieki nad dziećmi, o której nie mówi się zbyt wiele – nasze Forum było zatem okazją do wypromowania działalności rodzin zastępczych.

Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia spotkania były podzielone na dwie części: wykładową i warsztatową. Dzięki tej formie istniała możliwość, aby wysłuchać ciekawych prelekcji, ale również przedyskutować na gorąco problemy w małych grupach. Każda osoba zgłaszająca swój udział w Forum miała do wyboru trzy tematy warsztatów – pierwszego dnia były to: „Komunikacja ze sobą i z klientem. Pracownicy socjalni w pieczy zastępczej”, „Problemy medyczne dzieci w rodzinie zastępczej” oraz „Być babcią/dziadkiem”, drugiego dnia: „Co pomaga a co przeszkadza w opiece nad powierzonymi dziećmi?”, „Kompetencje rodziców dzieci po traumie” i „Adopcja – czym jest. Jak rozpocząć proces adopcyjny?”. Wszystkie warsztaty cieszyły się powodzeniem i stanowiły bazę do wielu inspirujących rozmów i dyskusji. Moderatorem spotkań był Tomasz Kosmala i Damian Dec.

Uczestnikami Forum były rodziny zastępcze, pracownicy PCPR-ów, MOPR-u, studenci kierunków pedagogicznych oraz wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym. Różnorodność wiekowa i zawodowa wśród słuchaczy pozwalała na wymianę ciekawych poglądów i cennych uwag. Forum zakończyło się bardzo ciekawym wykładem sędzi Anny Marii Wesołowskiej, która mówiła o roli rodzicielstwa zastępczego w świetle współczesnych zagrożeń.

W imieniu organizatorów dziękujemy Państwu za obecność na Forum.

Sandra Narewska

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA