Podyplomowe Studium Socjoterapii i Psychoprofilaktyki Społecznej

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH PRZY WYDZIALE TEOLOGICZNYM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Tryb studiów: niestacjonarne Czas trwania studiów: 3 semestry Czas trwania: 450 godzin Kierownik studiów: dr Joanna Dzierżanowska-Peszko Opłata: 200 (dwieście) zł za każdy semestr Zapisy przyjmuje DZIEKANAT WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UO tel. 77 442 37 67

ADRESACI: Studium adresowane jest do:

 1. osób pragnących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych,
 2. absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii,
 3. psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę.
Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych Socjoterapii otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych po uzyskaniu zaliczenia z przedmiotów objętych programem studiów oraz złożeniu egzaminu z całości wiedzy przed 3-osobową komisją. Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii i psychoprofilaktyki ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje do prowadzenia w szkołach, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i ośrodkach wychowawczych specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów i osób z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie społeczne oraz niedostosowanych społecznie. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje do:
 • prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w zakresie przemocy, nadużyć seksualnych, samobójstw, uzależnień od komputera i Internetu;
 • prowadzenia zajęć grupowych z socjoterapii;
 • prowadzenia warsztatów nauki umiejętności prospołecznych, treningów wychowawczych i komunikacyjnych;
 • prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych.
Absolwent nabędzie umiejętności:
 • dokonywania diagnozy dla potrzeb socjoterapii;
 • doboru właściwych metod i technik pracy socjoterapeutycznej;
 • zastosowania właściwej strategii socjoterapeutycznej w zależności od potrzeb
 • określania potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego;
 • stosowania profilaktyki uzależnień (programy terapeutyczne, edukacyjne, środowiskowe);
 • umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych;
 • planowania i organizowania terapii grupowych;
 • prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych;
 • diagnozowanie i przewidywanie zachowań agresywnych oraz do ich wyciszania i eliminowania.
Dodatkowo absolwent, który będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie posiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, będzie mógł być zatrudniony jako: wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; pedagog w szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych; pedagog w liceach, technikach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych;
 • wychowawca w świetlicach szkolnych;
 • wychowawca w internatach.
Od absolwenta oczekuje się, iż w toku studiów oprócz niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych przyjmie on określoną postawę, którą określić będzie można jako wzorzec osobowościowy godny uznania i naśladowania dla uczniów i osób z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie społeczne oraz niedostosowanych społecznie. Wymagane dokumenty: – podanie – kwestionariusz osobowy – kserokopia dowodu osobistego – dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu – 2 zdjęcia
logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA