Systemowa terapia małżeńska/rodzinna

Kto może skorzystać z pomocy

Rodzina przeżywająca kryzys, borykająca się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić, może zgłosić się do Diecezjalnej Poradni Rodzinnej po pomoc. Pomagamy małżeństwom czy parom, które znalazły się w impasie, przeżywają kryzys w związku, trudności i konflikty, a także chcą w bezpieczny sposób wyrażać swoje uczucia i potrzeby. Pomagamy rodzinom doświadczającym trudności we wzajemnych relacjach, borykających się z chorobą (psychiczną czy somatyczną) jednego z członków rodziny, czy też z kryzysem związanym ze zmianą etapu życia (np. „kryzys między rodzicami a nastolatkiem”, czy „kryzys opuszczanego gniazda”). Terapia rodzinna czy małżeńska jest sytuacją dobrowolną i wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza to udziału w niej osób, które nie są całkowicie przekonane i mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Pozytywne zmiany w rodzinie są jednak możliwe wówczas, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą. Terapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli.

Przeciwwskazania do terapii

Podczas terapii rodzinnej/małżeńskiej nie pracujemy indywidualnie z jedną osobą, tzn. spotykamy się z rodzinami lub parami. W szczególnych sytuacjach, w ramach pracy z rodziną możliwe są indywidualne spotkania lub spotkania z częścią rodziny, np. ojcem i córką, samymi dziećmi itp. Wiąże się to z konkretnymi problemami w rodzinie i jest wcześniej uzgadniane. Osoby zainteresowane psychoterapią indywidualną zapraszamy tutaj. Terapia rodzinna nie daje możliwości pracy nad problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie (zwłaszcza, gdy uzależnienie i przemoc trwają nadal). Problemy te wymagają specyficznych programów i procedur terapeutycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy duszpasterza trzeźwości zapraszamy tutaj. Nie pomagamy osobom, które tej pomocy nie chcą. Nawet, jeśli jest to terapia zlecona przez sąd, decydujemy się ją podjąć tylko pod warunkiem zgody na nią wszystkich zainteresowanych.

Metody i techniki pracy

Terapia rodzinna i małżeńska w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej jest w zasadniczym stopniu oparta o teorię i tzw. myślenie systemowe. Podstawowym założeniem systemowej terapii rodzin jest fakt, iż rodzina tworzy całościowy system, w którym problem czy choroba ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny. Zgodnie z tym założeniem zmiana jednostki (np. wyzdrowienie, zaprzestanie sprawiania trudności wychowawczych) domaga się zmiany kontekstu, w którym osoba ta żyje. Oznacza to, że problemy, z jakimi zgłasza się do terapii rodzina są rozpatrywane jako problemy całego „systemu rodzinnego”, z perspektywy interakcyjnej, tzn. jak dany problem wpływa na relacje pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie i co można zrobić, by go rozwiązać lub zminimalizować. Celem terapii jest zrozumienie problemów rodzinnych/małżeńskich, w tym ich genezy, mechanizmów i czynników podtrzymujących. Jeśli w trakcie terapii pojawią się problemy, które wymagają jeszcze innego podejścia, (np. objawy depresyjne u jednego z członków rodziny wymagające leczenia farmakologicznego), wskazane zostaną ośrodki czy osoby, do których należy się zgłosić w tej sprawie po pomoc. W zależności od specyfiki tego konkretnego problemu terapia rodzinna będzie dalej prowadzona lub nie. Podejście systemowe oznacza różne sposoby i techniki pracy, np. takie jak analiza problemu w świetle tradycji rodzinnych, formułowanie zadań dla członków rodziny celem poprawy funkcjonowania, próbowanie nowych sposobów rozumienia się i porozumiewania się w rodzinie. Wybór podejścia czy techniki terapii zależy zawsze od konkretnych potrzeb, danej rodziny/małżeństwa.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z terapii małżeńskiej?

 • kiedy rodzina przeżywa kryzys życiowy, np. śmierć, choroba,
 • kiedy w rodzinie pojawiają się trudności we wzajemnych kontaktach,
 • kiedy w rodzinie panuje napięcie, pojawiają się kłótnie i nieporozumienia,
 • kiedy rodzina zagrożona jest separacją lub rozwodem,
 • kiedy rodziców martwi zachowanie dziecka, np. dziecko odmawia jedzenia lub objada się nadmiernie,
 • kiedy rodzice przeżywają trudności wychowawcze, np. dziecko ucieka z domu, wagaruje lub zaniedbuje naukę,
 • kiedy rodzice odnoszą wrażenie, że tracą kontakt z dzieckiem lub chcieliby mieć lepszy kontakt z dzieckiem,
 • kiedy małżeństwo lub para przeżywa kryzys,
 • kiedy w małżeństwie lub parze pojawiają się problemy z komunikacją.

Przebieg terapii

 1. Konsultacje wstępne

  Małżeństwa i rodziny zgłaszające się do Poradni uczestniczą w konsultacji wstępnej (od 1 do 3 spotkań), której celem jest zapoznanie się z problemami, jakie skłoniły rodzinę do szukania pomocy. Terapeuci prowadzący konsultację starają się poznać opinie wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu, co pozwala lepiej zrozumieć sytuację rodzinną oraz uzgodnić realistyczne cele terapii. Bezpośrednim skutkiem konsultacji jest zaproponowanie małżeństwu/rodzinie podjęcia systemowo zorientowanej terapii małżeńskiej/rodzinnej. W sytuacji, gdy dana rodzina nie może uczestniczyć w terapii rodzinnej (przede wszystkim z powodu występującej w rodzinie przemocy lub uzależnienia od alkoholu, które są okolicznościami wymagającymi zastosowania specyficznych procedur i programów terapeutycznych wykraczających poza zakres terapii systemowej), terapeuci prponują rodzinie kontakt z innymi specjalistami bądź też ośrodkami.
 2. Systemowa terapia rodzin

  Osoby zakwalifikowane do po konsultacji wstępnej do udziału w terapii uczestniczą w terapii małżeńskiej/rodzinnej opartej o teorię i tzw. myślenie systemowe. Oznacza to, iż problemy, z jakimi zgłasza się rodzina rozpatrywane są jako problemy całego systemu rodzinnego, z perspektywy interakcyjnej. Analizowany jest wpływ danego problemu na relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, a także generowane są pomysły pozwalające dany problem rozwiązać lub zminimalizować. Sesje terapii rodzinnej prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów, którzy w zależności od potrzeb konkretnej rodziny stosują różne techniki pracy, takie jak analiza problemu w świetle tradycji rodzinnych, formułowanie zadań dla członków rodziny celem poprawy funkcjonowania czy też próbowanie nowych sposobow rozumienia się i porozumiewania w rodzinie. W zależności od problemów, wyznaczonych celów i sposobów pracy na sesje terapeutyczne zaproszeni mogą być członkowie rodzin w różnych konstelacjach (np. kilka osobnych sesji dla dzieci i dla rodziców). Czas trwania terapii i częstotliwość sesji zależą od zgłoszonych problemów i założonych celów. Na ogół spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie, jednak w miarę postępu terapii ich częstotliwość może się zmniejszać. Co kilka sesji analizowany jest osiągnięty postęp oraz sensowność dalszych spotkań. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i pracujących z nią terapeutów.

Rejestracja wizyt

Zapisy do specjalistów przyjmujących w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej można dokonywać:
 • osobiście lub telefonicznie (77 44-25-550) w sekretariacie Poradni czynnym w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-15:30
 • e-mailem: poradnia@dfoz.pl
Podczas ustalania terminu wizyty zostaną Państwo poproszeni o podanie swojego imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Jednocześnie informujemy, że dane te są chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Osoba rozmawiająca z Państwem poprosi również o krótki opis sytuacji, która skłoniła Państwa do zgłoszenia się do Poradni. Pytanie to ma na celu zorientowanie się, który specjalista będzie dla Państwa najodpowiedniejszy.

Informujemy, że nie ma możliwości spotkania ze specjalistą bez wcześniejszego zapisu

Czas oczekiwania na wizytę wynosi ok. 1-3 tygodni. Może on jednak ulec wydłużeniu lub skróceniu. Jeśli nie będziecie mogli przyjść Państwo na umówione spotkanie, prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie w sekretariacie Poradni najpóźniej dzień wcześniej. Osoby, które nie poinformują o rezygnacji z wizyty nie będą zapisywane na kolejny termin.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA