W trosce o rodzinę

Donator: Urząd Miasta Opola Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł Okres realizacji: Od 1 lutego do 30 listopada 2012 roku Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do  interdyscyplinarnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FAS/FAE poprzez działalność zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.

Beneficjenci:

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci z terenu miasta Opola w wieku od 0 do 15 lat, wykazujące zaburzenia rozwojowe – przede wszystkim dzieci krzywdzone, osamotnione, zaniedbane wychowawczo, wychowujące się w rodzinach adopcyjnych i zastępczych bądź też w rodzinach biologicznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Beneficjentami projektu będą także rodzice i opiekunowie dzieci, mający problem w codziennym zmaganiu się z trudnościami wychowawczymi, obwiniający nierzadko siebie za problemy swoich dzieci, wykazujący bezradność, nie posiadający wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych oraz syndromu FAS/FAE.

Geneza projektu:

Każdego roku w Polsce rodzi się ok. 9 tys. dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi kontaktem z alkoholem w okresie życia płodowego (z tego ok. 900 dzieci cierpi na pełnoobjawowy FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy). Dzieci z FAS rzadko pozostają w swoich biologicznych rodzinach. Z powodu opuszczenia, zaniedbań i tragedii związanych z ich sytuacją domową zdominowaną przez alkohol, trafiają do domów dziecka, rodzinnych pogotowi opiekuńczych i rodzin zastępczych. Te, u których FAS nie jest zdiagnozowany lub zdiagnozowany nieprawidłowo, nie są objęte fachową pomocą terapeutyczną i przejawiają zaburzenia funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Często przekraczają normy społeczne, łamią prawo i mają trudności w rozwijaniu bliskich relacji z ludźmi. Wykazują też problemy z myśleniem abstrakcyjnym, myśleniem przyczynowo-skutkowym, uogólnianiem, poczuciem czasu, pamięcią itp. Rodzice/opiekunowie niepokoją się „niewyuczalnością” dziecka i brakiem efektów rozwojowych. Określają je jako niewspółmierne do ogromnego wysiłku i pomocy udzielanej dziecku. Potrzebuje on ukierunkowanej stymulacji, żeby poprawnie gromadzić informacje z otaczającego świata i właściwie wykorzystywać je w życiu. Bez profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci te są szczególnie podatne na znalezienie się w kręgu wykluczenia społecznego.

Opis realizowanych działań:

1. Kampania promująca projekt 2. Dyżury specjalistów interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci 3. Zajęcia stymulacyjno-rozwojowe dla rodziców z małymi dziećmi 4. Systemowa terapia rodziny 5. Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci dysfunkcyjnych


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA