Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina – projekt partnerski

Donator: Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Kwota dofinansowania: 230 144,00 zł

Okres realizacji: od 1 maja 2016 do 31 maja 2019 Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim. Projekt realizowany jest przez lidera, Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w partnerstwie z “Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” oraz “Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia” aby zmaksymalizować doświadczenie i kompetencje trzech organizacji pozarządowych działających od wielu lat w obszarze wspierania rodzinnej pieczy zastępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.

Beneficjenci: osoby młode – dzieci i młodzieży, którzy ze względu ciężką sytuację w jakiej się znaleźli (dysfunkcyjne środowisko rodzinne i fakt umieszczenia w pieczy zastępczej) są osobami, potencjalnie zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ponadto w ramach projektu wsparciem objęte są również osoby z otoczenia beneficjentów ostatecznych (rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, rodzeństwo). Niektóre działania będą skierowane natomiast do instytucji i organizacji jako „miejsc świadczenia usług społecznych”, które na co dzień pracują na rzecz wspierania rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy beneficjenci projektu są mieszkańcami bądź podmiotami z terenu województwa opolskiego.

Geneza projektu: Potrzeba realizacji projektu wynika z rozpoznanych problemów dotyczących jakości i ilości wsparcia skierowanego do pieczy zastępczej. Pierwszym problemem jest niewystarczająca (spadająca) liczba kandydatów na rodziny zastępcze – o stanie tym świadczą nie tylko liczne relacje specjalistów zajmujących się tą tematyką ale także raporty dotyczące rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Dla przykładu w Opolu brakuje 40 rodzin zastępczych niespokrewnionych (informacja pozyskana z MOPR Opole ) analogiczne zapotrzebowanie zgłaszają inne instytucje zajmujące się tą tematyką. Kolejny problem to niewystarczające wsparcie skierowane do istniejących rodzin zastępczych – wyodrębniono dwa zakresy: – pomoc skierowaną bezpośrednio do wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – pomoc skierowaną do rodziców zastępczych i innych członków rodziny zastępczej by mogła wypełniać swoją rolę Rodziny zastępcze borykają się z dużo większą ilością trudności niż rodziny tradycyjne . Dzieci umieszczane w pieczy zastępczej często są poranione emocjonalnie, przeżyły traumatyczne doświadczenia, często przeżywają silne emocje związane z rodziną biologiczną, maja syndrom FAS i zaburzenia zachowania. Potrzebne jest wspieranie ich w różnych zakresach. Zgodnie z raportem dołączonym do dokumentacji jedynie 18 % z nich jest objętych poradnictwem specjalistycznym. Część rodzin rezygnuje ze swojej misji gdy nie jest w stanie podołać trudnościom wychowawczym i emocjonalnym. Wnioskodawca zrobił rozeznanie wśród pracowników instytucji zajmujących się pieczą zastępczą tj. we wszystkich PCPR w woj. na temat szkoleń/warsztatów prowadzonych w 2014 r. i planowanych w 2015. Jedynie 2 placówki realizowały szkolenia dla rodzin zastępczych , wszystkie zadeklarowały dużą chęć udziału w projekcie i wskazały na zakresy takiego wsparcia, wskazując na brak środków na samodzielną ich realizację. Określono liczne tematy co wskazuje na potrzebę profilowania szkoleń do potrzeb określonych grup rodziców. Jedynie 40 dzieci z 1700 otrzymało pomoc w postaci dofinansowanych kolonii/wakacji. Działania pozostałe warsztatowe / szkoleniowe są okazjonalne i wydarzają się w ramach zadań zlecanych przez gminy – zwykle w dużych ośrodkach miejskich.

Opis realizacji działań:

  • edukacja społeczna oraz wzmocnienie potencjału rodzicielstwa zastępczego;
  • program wsparcia dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich zastępczych rodziców;
  • dwudniowe forum rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim;
  • prowadzenie kompleksowego poradnictwa specjalistycznego, mediacji dla rodzin zastępczych, rodzin biologicznych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA