Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim.

Funkcja w projekcie: Partner

Wartość projektu: 1 164 636,00 zł, w tym 1 094 336,00 dotacja

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.05.2016 – 31.05.2019

Grupa docelowa: osoby młode – dzieci i młodzieży, którzy ze względu ciężką sytuację w jakiej się znaleźli (dysfunkcyjne środowisko rodzinne i fakt umieszczenia w pieczy zastępczej) są osobami, potencjalnie zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ponadto w ramach projektu wsparciem objęte są również osoby z otoczenia beneficjentów ostatecznych (rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, rodzeństwo). Niektóre działania będą skierowane natomiast do instytucji i organizacji jako „miejsc świadczenia usług społecznych”, które na co dzień pracują na rzecz wspierania rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy beneficjenci projektu są mieszkańcami bądź podmiotami z terenu województwa opolskiego.

Realizowane zadania:

  1. Edukacja społeczna oraz wzmocnienie potencjału rodzicielstwa zastępczego
  2. Program wsparcia dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich zastępczych rodziców
  3. Dwudniowe forum rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim
  4. Prowadzenie kompleksowego poradnictwa specjalistycznego, mediacji dla rodzin zastępczych, rodzin biologicznych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA