Razem ale osobno…

Program kompleksowej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową

 
Donator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznych Kwota dofinansowania: 116 000,00 zł Okres realizacji: Od 2 maja do 31 grudnia 2011 roku Cel projektu: Celem jest minimalizacja negatywnych konsekwencji wyjazdów zarobkowych członka rodziny poprzez szeroką kampanię informacyjną oraz świadczenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia osobom dorosłym i dzieciom rozdzielonym migracją zarobkową. Beneficjenci: Geneza projektu: Od wielu lat osoby mające trudności ze znalezieniem pracy w swoim miejscu zamieszkania decydują się na poszukiwanie zatrudnienia poza granicami Polski. Regionem zajmującym czołowe miejsce w Polsce pod względem natężenia procesów migracyjnych jest Opolszczyzna. Na Śląsku Opolskim migracje zarobkowe przybierają specyficzną formę – uczestniczą w nich przeważnie osoby przynależące do ludności autochtonicznej, poszukujące, ze względu na posiadane podwójne obywatelstwo (polskie i niemieckie), pracy w Niemczech bądź też Holandii, choć otwarcie granic znacznie zwiększyło możliwość uzyskania pracy każdemu, kto boryka się z problemami finansowymi bądź bezrobociem. Migracje te mają zazwyczaj charakter trwały, a okres pobytu za granicą jest na ogół wieloletni. Wyjazdy zarobkowe przynoszą korzyści pod względem ekonomicznym zarówno dla pracujących poza granicami kraju osób jak też dla ich rodzin. Stanowią jednak zagrożenie dla trwałości małżeństw i całych rodzin, których członkowie przez długi okres czasu pozostają w rozdzieleniu. Także dzieci są osobami, które najboleśniej doświadczają konsekwencji wyjazdu rodzica i które najgorzej znoszą zaistniałą sytuację. Ze względu na wzrost liczby wyjazdów zarobkowych i przedłużający się czas ich trwania coraz więcej rodzin doświadcza bolesnych konsekwencji migracji. Konieczne staje się więc podjęcie profesjonalnych i interdyscyplinarnych działań, które miałyby na celu minimalizowanie negatywnych konsekwencji wyjazdów zarobkowych. Działania te muszą skupiać się przede wszystkim na zabezpieczeniu losów rozdzielonych rodzin oraz na wspomaganiu tychże rodzin w wypełnianiu podstawowych przynależnych im funkcji. Opis realizowanych działań: 1. Przygotowanie i rozpowszechnienie zasobów informacyjno-promocyjnych 2. Rekrutacja beneficjentów 3. Utworzenie Zespołu specjalistów, podział pracy i opracowanie poradnika oraz broszury dla rodzin dotkniętych problemem migracji zarobkowych 4. Nabór wolontariuszy i przeprowadzenie sondażu ankietowego 5. Dystrybucja poradnika i broszury 6. Diagnostyka i terapia dzieci i młodzieży Działania diagnostyczne mają przede wszystkim identyfikować zaburzenia bezpośrednio związane z zagadnieniami eurosieroctwa, w tym zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi. Prowadzona na ich podstawie terapia ukierunkowana jest na przeciwdziałanie zdiagnozowanym deficytom oraz na minimalizowaniu negatywnego wpływu migracji zarobkowej rodziców na rozwój dzieci i młodzieży. 7. Terapia indywidualna osób dorosłych Z terapii indywidualnej mogą skorzystać zarówno osoby wyjeżdżające do pracy za granicę (przed swoim wyjazdem, w jego trakcie – podczas pobytów w domu, a także po powrocie z migracji), jak również pozostający w Polsce członkowie rodzin migracyjnych. Głównym celem terapii jest udzielanie zgłaszającym się osobom pomocy w rozwoju ku pełni dojrzałości osobowej, dzięki wypracowaniu takich składowych jak: realne poznanie świata, akceptacja siebie, wewnętrzna integracja, poczucie sensu życia, określona hierarchia wartości, szerokość zainteresowań kulturalnych, zdolność do poświęceń. Terapia indywidualna ma obejmować również przepracowywanie powstałych w wyniku poczucia osamotnienia deficytów osobowościowych: poczucia bezradności, poczucia bycia gorszym itd. 8. Systemowa terapia rodzin Terapia systemowa ma pomóc w zrozumieniu interakcji między poszczególnymi osobami tworzącymi rodzinę, jak również w dokonaniu wglądu w problemy wychowawcze, konflikty czy pochodzenie zaburzeń całego systemu rodzinnego. Ponieważ z upływem czasu w relacjach małżeńskich w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych pojawiają się przemilczenia trudnych spraw oraz coraz większa ilość nierozwiązanych konfliktów, oddziaływanie terapeutyczne polega na udzieleniu małżonkom pomocy w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb, a także na poprawie relacji w codziennym funkcjonowaniu. Czas trwania terapii i częstotliwość sesji zależą od zgłoszonych problemów oraz od założonych celów. 9. Mediacje rodzinne Z mediacji rodzinnych skorzystać mogą osoby, które samodzielnie nie potrafią rozwiązać pojawiających się i narastających konfliktów, co w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych jest niezwykle częstym zjawiskiem. Zadaniem bezstronnego mediatora jest umożliwienie stronom spokojnej rozmowy i wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony sporu. Podczas mediacji rodziny mogą dokonać podziału codziennych obowiązków, określić sposób wzajemnego komunikowania sobie bieżących spraw z uwzględnieniem własnych potrzeb itp. 10. Poradnictwo prawne Poradnictwo prawne ma charakter pomocy pozasądowej świadczonej przede wszystkim w obszarze prawa rodzinnego. Najważniejsze elementy porad prawnych dotyczą kwestii ustanawiania opiekunów prawnych dla dzieci, których oboje rodzice wyjeżdżają do pracy za granicę. 11. „Razem ale osobno…” – szkolenie warsztatowe dla nauczycieli, pedagogów i pracowników pomocy społecznej Przeprowadzonych zostanie 2 edycje 3-dniowych (24 godz.) warsztatów wyjazdowych w zakresie: rozpoznawania symptomów sytuacji kryzysowej spowodowanej migracją, zintegrowanego działania wspierającego, pracy indywidualnej z dzieckiem i rodziną pod kątem wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, radzenia sobie ze stratą, z negatywnymi emocjami itp. Szkolenia obejmują osóby, które mają bezpośrednią styczność z dziećmi i ich rodzinami jest działaniem uzupełniającym, ale niezwykle koniecznym i ma na celu zwiększenie efektywności oferowanego wsparcia.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA