Program pomocy psychologiczno-terapeutycznej “Razem”

donator: Urząd Miasta Opola

kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

okres realizacji: od 2 maja do 30 listopada 2018

cel projektu: Celem nadrzędnym zadania jest zwiększenie zakresu systemowego wsparcia psychoedukacyjnego i terapeutycznego dla mieszkańców Opola uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin.

beneficjenci: Mieszkańcy miasta Opola zagrożeni wykluczeniem społecznym wskutek problemów alkoholowych w rodzinie.

geneza projektu: Problem wykluczenia społecznego, zagrożenie nim oraz narastające problemy uzależnień alkoholowych stanowią trudną sytuację w Opolu. Świadczyć o tym mogą statystyki przyjęć w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu. W 2017 roku od stycznia do grudnia przyjęto ok. 270 osób, które uczestniczyły w ok. 1880 sesjach terapeutycznych. Odbyło się ok 1430 sesji indywidualnych i ok. 410 sesji małżeńskich i rodzinnych. Wielu rodzinom udało się pokonać sytuację kryzysową, co potwierdza efektywność prowadzonych działań. Niestety każde małżeństwo bądź rodzina po wcześniejszym zgłoszeniu się oczekiwało średnio ponad pól roku na możliwość odbycia pierwszego spotkania, co jest stanowczo zbyt długim okresem. Ponadto, zarówno podczas trwania projektu, jak i po jego zakończeniu mieszkańcy Opola stale kontaktowali się i dopytywali o możliwość skorzystania z konsultacji i terapii. Beneficjenci stale sprawdzają, jaka jest oferta terapeutyczna oraz wyrażają chęć uczestnictwa w przedstawionych formach terapii. Można zatem dostrzec pilną potrzebę rozszerzenia tego typu działań na terenie miasta Opola poprzez rozwój ośrodka, który będzie kompleksowo wspierać rodziny działaniami terapeutycznymi i psychoedukacyjnymi. Zyskując bowiem umiejętność rozwiązania bieżących sytuacji kryzysowych zyskujemy duże prawdopodobieństwo uniknięcia wykluczenia społecznego, a co za tym idzie nasilenia się zagrożenia uzależnieniem alkoholowym. Liczne badania pokazują, że rodzinę, w której występuje problem alkoholowy charakteryzuje specyficzny wzorzec funkcjonowania (cykliczność picia, zaburzone relacje emocjonalne, zorganizowanie systemu rodzinnego wokół problemu). Przezwyciężenie uzależnienia wymaga wysiłku nie tylko osoby uzależnionej, ale wysiłku całej rodziny. Za coraz bardziej pomocną w tym względzie zaczyna uznawać się w ostatnich latach systemową terapię rodzin, która dzięki skoncentrowaniu na strukturze rodziny, pokoleniowych przekazach rodzinnych, emocjonalności rodziny oraz na utrzymywaniu równowagi w rodzinie umożliwia stworzenie emocjonalnych warunków do zmiany w zachowaniu nie tylko osoby uzależnionej od alkoholu ale również całego systemu rodzinnego, zwiększając tym samym skuteczność prowadzonej indywidualnie terapii uzależnienia.

opis realizacji działań:

  1. działania informacyjne i rekrutacja beneficjentów
  2. dyżur pierwszego kontaktu z klientem;
  3. psychoterapia indywidualna w nurcie behawioralno-poznawczym;
  4. psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym;
  5. systemowa terapia par i rodzin;
  6. terapia uzależnień;
  7. superwizja zespołu terapeutycznego.
  8. koordynacja i zarządzanie projektem
  9. obsługa księgowo-finansowa projektu

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA