Opolskie Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Cel projektu: Celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków przestępstw wśród co najmniej 1500 osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych zamieszkujących w szczególności teren województwa opolskiego poprzez świadczenie kompleksowych usług pomocy specjalistycznej (prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej), interwencyjno-socjalnej i materialnej w ramach Sieci Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Źródło finansowania: Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości

Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2025

Grupa docelowa: osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe zamieszkujące głównie obszar województwa opolskiego. W szczególności: osoby doznające lub będące świadkami przemocy w rodzinie, poszkodowane w wypadkach drogowych, nie otrzymujące zasądzonych alimentów, ofiary kradzieży, rozbojów, uszkodzenia mienia, pobicia, zgwałcenia, stalkingu, groźby karalnej itp. oraz ich najbliższe otoczenie.

Realizowane zadania:

1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego

3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej

4. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

5. Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu

6. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów 4 medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw

7. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych

8. Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

9. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

11. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu

12. Usługa dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa

13. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10

14. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

15. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

16. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

17. Finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4

18. Finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy

19. Zakup urządzeń i wyposażenia

20. Zakup wartości niematerialnych i prawnych


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA