Projekt Ośrodki Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zakresu specjalistycznego wsparcia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. opolskiego oraz ich otoczenia poprzez działalność 3 Ośrodków Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu, świadczących usługi społeczne w zakresie konsultacji, poradnictwa oraz terapii indywidualnej i rodzinnej w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023 r.

Funkcja w projekcie: Wykonawca w ramach zadania „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Wartość dotacji: 380 952,00 zł

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.07.2022 – 31.12.2023

Grupa docelowa: osoby (dorośli i dzieci) lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją (słownik pojęć) określoną w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. W szczególności: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu m.in. bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, osoby, o których mowa w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym, osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, o których mowa w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej itp.

Realizowane zadania:

  1. Specjalistyczne szkolenie dla kadry projektu w zakresie “Psychologicznych aspektów stresu”
  2. Systemowa terapia rodzin
  3. Terapia indywidualna osób dorosłych
  4. Diagnoza i terapia dzieci
  5. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA