Katolicki Ośrodek Adopcyjny

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kwota dofinansowania: 200.000,00 zł

Okres realizacji: Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Cel projektu: Realizacja postanowień Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. poprzez prowadzenie ośrodka adopcyjnego.

Beneficjenci: – małżeństwa i rodziny pragnące adoptować dziecko; – kobiety w ciąży oraz pacjentki oddziałów ginekologiczno-położniczych; – rodziny naturalne i adopcyjne; – dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż. z rodzin adopcyjnych; – dzieci zgłoszone do przysposobienia.

Opis realizowanych działań: – gromadzenie informacji o dzieciach poprzez ustalenie ich sytuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej; – kwalifikowanie dziecka do przysposobienia; – gromadzenie informacji o kandydatach do przysposobienia; – dokonanie wstępnej oceny kandydatów; – badania pedagogiczne i psychologiczne kandydatów; – prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka; – szkolenie kandydatów; – przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u kandydatów; – sporządzenie opinii kwalifikacyjnej kandydatów; – sporządzania opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej; – zorganizowanie kontaktu z dzieckiem w miejscu pobytu dziecka i towarzyszenie kandydatom do przysposobienia  dziecka w spotkaniu; – współpraca z kandydatami w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania; – poradnictwo i terapia, pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla rodzin adopcyjnych; – pomoc psychologiczna dla kobiet w ciąży i pacjentek oddziałów ginekologiczno-położniczych; – współpraca z Wojewódzkim Bankiem Danych.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA