Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna piecza zastępcza jest organizowaną przez powiat formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1)    rodzina zastępcza

a)    spokrewniona,

b)   niezawodowa,

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2)    rodzinny dom dziecka.

Rodzaje rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych:

1)    zawodowa specjalistyczna sprawująca opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi;

2)    zawodowa specjalistyczna sprawująca opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczanymi na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA