Adopcja

ADOPCJA (łac. adoptio) oznacza przysposobienie, uznanie obcego dziecka za własne; usynowienie. Między dzieckiem a rodziną przysposabiającą (adoptującą) powstają relacje prawne takie jak w rodzinie biologicznej.

Rodzaje adopcji:

  • Pełna nierozwiązywalna (całkowita) – orzeka się ją tylko w przypadku, gdy rodzice dziecka wyrazili dobrowolna zgodę na adopcję swojego dziecka przez nieznaną im rodzinę – tzw. zgoda in blanco. Zgodę taką wyrażają rodzice dziecka przed sądem opiekuńczym sześć tygodni po jego narodzinach. Rodzice tracą prawo do dziecka na zawsze, ponieważ takiej adopcji nie można rozwiązać.
  • Pełna – orzeka się ją, gdy rodzice: – zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej; – nie żyją; – zostali ubezwłasnowolnieni. Z ważnych przyczyn możliwe jest rozwiązanie takiej adopcji.
  • Niepełna – relacje i obowiązki nawiązują się między rodzicami i dzieckiem, nie dotyczą krewnych rodziców adopcyjnych.

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES ADOPCJI 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2.  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA