Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna piecza zastępcza jest organizowaną przez powiat formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 1)    rodzina zastępcza a)    spokrewniona, b)   niezawodowa, c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; 2)    rodzinny dom dziecka. Rodzaje rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych: 1)    zawodowa specjalistyczna sprawująca opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi; 2)    zawodowa specjalistyczna sprawująca opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczanymi na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Facebook Twitter Google+ YouTube
© Diecezjalna Fundacja Ochrony ŻyciaProjekt i realizacja: VIP4u Zarządzanie treścią: PROBETA Program e-pity by e-file