Wymagania wobec kandydatów

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

1)  dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im      ograniczona ani zawieszona; 3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do      nich wynika z tytułu egzekucyjnego; 4)  nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone       zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny       zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza       podstawowej opieki zdrowotnej; 6)  przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7)  zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku      zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: a)  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, b)  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, c)  wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
  • Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
  • Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej.
 

Facebook Twitter Google+ YouTube
© Diecezjalna Fundacja Ochrony ŻyciaProjekt i realizacja: VIP4u Zarządzanie treścią: PROBETA Program e-pity by e-file